Министерският съвет прие съществени промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници. Това стана ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

Измененията са свързани с прилагането на изискванията на Директива 2019/879 на Европейския съюз. Тя е част от т. нар. "Банков пакет". С него трябва да се извърши по-мащабно преразглеждане на финансовото законодателство на общността. Целта на директивата е да се намалят рисковете във финансовия сектор, да се засили неговата устойчивост, както и да се подобри правната рамка на преструктурирането.

Държавите членки трябва да транспонират директивата до 28 декември 2020 година. Забавянето ще бъде основание Еврокомисията да започне наказателни процедури.

Най-общо казано, промените целят засилване на устойчивостта на финансовия сектор, поддържане на финансова стабилност и подобряване на правната рамка на преструктурирането. Те са насочени към създаване на гаранции, че институциите разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, които да гарантират, че по време на преструктурирането и непосредствено след него институциите ще могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без да се излагат на риск публичните финанси и финансовата стабилност.

С новите разпоредби подробно се регламентират реда и начина за определяне на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения. Те се съобразяват с различните хипотези, в които Българската народна банка, съответно Комисията за финансов надзор, упражняват функцията си на орган за преструктуриране.

Предвидени са изменения в критериите за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения. Въвежда се и уредба на категориите приемливи задължения. Предлага се минималното изискване за собствен капитал, а също и за приемливи задължения да бъде изразено като процентен дял от общата рискова експозиция (общия риск на всички активи).

Ключов момент в действащия закон са разпоредбите, касаещи преструктурирането на групи. Идеята на измененията е да се "синхронизират процедурата по изготвяне и приемане на планове за преструктуриране с по-прецизната уредба на стратегиите за преструктуриране". 

Всички промени ще бъдат отразени в Закона за банковата несъстоятелност, в Закона за Комисията за финансов надзор и в Закона за обществените поръчки.