Със свое решение правителството предложи на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на дяловете на страната ни във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка (МИБ - International Investment Bank), съгласно Програмата за капитализация на Банката за периода 2018-2022 г., посочват от МС.

Нашата страна е със статут на страна-учредителка в МИБ. 

Най-големият акционер е Русия  с 47.96% от акциите в капитала, следвана от Унгария - 17,5%.

В момента България е третият по големина акционер, с дял от 10,04 на сто във внесената част на капитала на МИБ, равняващи се на 42 203 226,32 евро.

Страните от ЕС като цяло държат 48,49%, а от Азия и Куба - 3,55%. 

Участието на България в Програмата за капитализацията ще допринесе за по-голяма гъвкавост в оперативната дейност на Банката и за разкриването на повече възможности за финансиране на мащабни проекти с по-голямо въздействие върху региона. Пряката финансова подкрепа от страна на държавите-акционери на МИБ ще доведе до покачване на кредитните рейтинги и ще допринесе и до увеличаване на доверието към Банката от рейтинговите агенции и инвеститорите. Също така, ще бъде осигурен растеж на активите и кредитния портфейл на МИБ.

Капиталова структура на МИБ, четвърто тримесечие на 2021 г.

Източник: МИБ (IIB)

Заместник-министърът на финансите Моника Димитрова - Бийчър е българският представител в Съвета на гуверньорите, а Йоана Захариева и Гергана Беремска са членове на Съвета на директорите на банката.

В съобщение на МИБ от 8 декември се казва, че последните девет години, откакто Банката започна рестартирането си през 2012 г., могат да се подчертаят следните основни постижения. Общият обем на инвестициите в икономиките на страните членки възлиза на 3,1 млрд. евро. Кредитният и документарният портфейл нарасна 13 пъти от 95,6 милиона евро до настоящите 1,3 милиарда евро. Активите нараснаха почти 5 пъти от 367 милиона евро до 1,8 милиарда евро. Общият обем на привлеченото финансиране от банката е 2,5 млрд. евро. Нивото на необслужваните кредити намалява от 75,3% от общия портфейл на 2,3%.

Капиталът на банката е 2 млрд. евро.

Кредитен и документарен портфейл на Международната инвестиционна банка, четвърто тримесечие на 2021 г.

Източник: МИБ (IIB)

Международната инвестиционна банка е международна финансова институция за развитие, създадена от държавите-членки през 1970 г. Споразумението за създаване на банката е подписано на 10 юли 1970 г. и регистрирано в Секретариата на ООН под номер 11417.

От създаването си досега МИБ е реализирала повече от 300 инвестиционни проекта, като сумарната инвестиция се оценява на почти 9 милиарда евро. Кредитният и документален портфейл от почти 1,3 млрд. евро към 13 октомври 2021 г. включва заеми и задбалансови пасиви, предоставени общо девет държави-членки.

Държавите, участващи в капитала на МИБ, са (по азбучен ред): България, Куба, Чехия, Унгария, Монголия, Румъния, Русия, Словакия, Виетнам. Седалището на банката е в Будапеща.

В момента акциите на МИБ се търгуват на фондовите борси в Братислава, Букурещ, Будапеща, Москва, Прага и Виена.