Министерският съвет предлага проект на Закон за покритите на облигации. Въвеждането му в националното законодателство се налага, заради изисквания на Директивата за покритите облигации.

Въпреки факта, че повечето от по-новите държави членки на ЕС нямат стабилен пазар на покрити облигации по време на въвеждането на рамката за покрити облигации, значителен брой от тях, включително България, имат съществуваща правна рамка като част от националното законодателство.

В България от 2000 г. действа Законът за ипотечните облигации, който урежда емитирането на един от най-типичните видове покрити облигации - тези, емитирани на основата на банков портфейл от ипотечни кредити. След приемането му обаче са издадени само 29 емисии на ипотечни облигации на обща стойност 270 милиона евро, като последната бе емитирана през 2015 г. и погасена през 2019 година.

"Двадесет години след въвеждането на Закона за ипотечните облигации, българският пазар на покрити облигации е неактивен независимо от факта, че пазарът на жилищни кредити нараства през последните години, че банковите лихвени проценти са по-високи от тези в повечето страни от ЕС и че има положителна тенденция в българския индекс на цените на жилищата", отбелязват вносителите на законопроекта. Според тях причините за това състояние на пазара на ипотечни облигации са преди всичко свързани с факта, че българският банков сектор е силно ликвиден, т.е. участниците на пазара имат достъп до други източници на финансиране, които може да са по-евтини, по-лесни за структуриране или по-достъпни към настоящия момент в сравнение с емитирането на покрити облигации. Наред с това има и съображения от чисто нормативно естество.

В този контекст в проектозакона се предвижда отмяна на Закона за ипотечните облигации, като се запазват някои от основните положения в него и се въвеждат редица нови норми и положения - разширява се кръгът на категориите активи, които могат да служат като обезпечение и се въвеждат подробни изисквания относно пула от обезпечения и включените в него активи.

"Запазва се и се доразвива изискването за отделяне на активите от покритието от останалото имущество на банката-емитент. Предвижда се възможност за участие на българските банки във вътрешногрупови структури за издаване на покрити облигации, както и възможност за включване в пула на покритието на договори за деривати единствено с цел хеджиране на валутния и лихвен риск", съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Изискванията на Директивата относно покритите облигации трябва да бъдат въведени в българското законодателство в срок до 8 юли 2021 г., като разпоредбите на закона следва да започнат да се прилагат най-късно от 8 юли 2022 г.