Правителството препотвърди съгласието си за участие на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете - ФнФ) в алтернативни инвестиционни фондове, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Настоящото разрешение на Министерския съвет е съобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. То е необходимо за осигуряване на навременно, ефективно и законосъобразно изпълнение на дяловите инструменти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014- 2020.

ФнФ има разрешение от 26 юли 2019 г., дадено на основание на вече отменен нормативен акт. Въз основа на него дружеството участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти.

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на финансите. Фондът управлява финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.