Европейската сметна палата (ЕСП) заяви днес, че предложената от Европейската комисия промяна на начина на събиране на средства за осигуряване на бюджета ЕС остава сложна и несигурна.

От 1988 г. средствата, събирани от държавите в ЕС за бюджета на Общността, известни като "собствени средства", са разделени на три основни вида: мита върху вноса, данък върху добавената стойност и процент от брутния национален доход (БНД). Европейската комисия е предложила промяна за бюджета 2021- 2027 година, се посочва в съобщение на ЕСП.

Предложението на ЕК е да се запазят митата върху вноса, но с по-нисък процент задържани средства за разходите за събиране на митата от държавите, да се запазят вноските на основата на БНД като съществен източник на приходи и да се опрости събирането на ДДС. Тези три вида на собствените средства представляват 87 процента от приходите на ЕС. Предвиждат се три нови вида собствени средства - на основата на нов общ данъчен режим за дружествата в ЕС, въз основа на схемата за търговия с емисии и въз основа на необработени отпадъци от пластмасови опаковки.

Според Европейската сметна палата предложението за корпоративния данък зависи от приемането на директивата за данъците, като в най-добрия случай тя ще влезе в сила няколко години след началото на новия бюджетен срок. Предложението, основано на емисиите, не осигурява допълнителни насърчения за държавите в ЕС да намалят обема на парниковите газове и не е устойчиво, тъй като цените на квотите за емисии не са постоянни.

Необходими са по-точни данни за изчисляването на предложението за отпадъците от пластмасови опаковки, а оценката следва да отчита промените в поведението на потребителите.

Опростената система за ДДС включва предположения, които не съответстват на някои от стъпките на ЕК за изчисляване на тези средства, посочва палатата.

ЕСП препоръчва на Европейския парламент и на Съвета на ЕС да поискат от ЕК да направи оценка на вероятността за осигуряването на бюджета чрез облагане с корпоративен данък през следващия бюджетен срок; да има предвид, че средствата от емисии не насърчават държавите в ЕС да намалят парниковите газове; да разгледа вероятността приходите от отпадъци от пластмаса да спаднат заради промени в поведението на потребителите; да преразгледа предложението за ДДС