"Доверие-инвест" ЕАД, дъщерно дружество на "Доверие обединен холдинг" АД, е спечелило публичния търг за 63,8865% от капитала на молдовската Moldindconbank S.A., която е втората по големина банка в Молдова, съобщи холдингът.

Търгът е проведен в понеделник на регулиран пазар на Молдовската фондова борса. Продавач на дела е Правителството на Молдова чрез Агенцията за държавна собственост, като то реши да продаде 3 173 751 акции.

"В следващите дни ще бъде приключен сетълментът на сделката, с което окончателно придобиването на акциите ще бъде окончателно завършено", поясняват от българското дружество.

Според молдовския сайт diez.md покупката е при цена от 764 048 815,74 молдовски леи, или 76,9 млн. лв. Това е с 0,5% над началната цена от 760 113 364,5 молдовски леи.

Според молдовския сайт сделката ще приключи на 22 март 2019 г.

Припомняме, че "Доверие обединен холдинг" АД отчете консолидирана печалба от 3,7 млн. лв. за 2018 г., след консолидирана загуба от 1,46 млн. лв. за 2017 г. Печалбата идва от няколко еднократни ефекта, сред които "приходи от промяна в справедливата стойност на апортна вноска" за 4,93 млн. лв., "приходи от промяна в справедлива стойност на инвестиционни имоти" за 1,96 млн. лв., "последваща оценка МСФО 9" за 1,55 млн.лв. и "отписани задължения" за 1,68 млн. лв. Общо тези ефекти са за 10,1 млн. лв. Без тях компанията би отчела загуба от няколко милиона лева.

Консолидираните парични средства на "Доверие обединен холдинг" АД към 31 декември 2018 г. са 14,8 млн. лв., общите активи са 198 млн. лв., а консолидираният собствен капитал е 68,9 млн. лв.

Очевидно целият собствен капитал на "Доверие обединен холдинг" АД не е достатъчен за покупката на дела в молдовската банка за 77 млн. лв.

Единствената явна възможност за "Доверие" вероятно е да потърси подкрепа от основния акционер "Софарма" АД и да привлече кредит, за да купи молдовската банка. "Софарма" притежава 33,23% от капитала на "Доверие обединен холдинг" АД към 31 декември 2018 г. и е най-големият акционер.

Възможно е "Доверие обединен холдинг" АД да подходи към увеличение на капитала си, за да осигури стабилност на капиталовата си структура след покупката на Moldindconbank S.A.

Moldindconbank е втората по големина банка в Молдова. През 2014 г. тя стана част от сериозен банков скандал в страната и контролът над нея беше поет от централната банка. Днес Moldindconbank се счита за банка със системно значение, държи 19%-ен пазарен дял, има клонова мрежа от 194 офиса, а клиентите ѝ са около 720 хил. В картовия бизнес тя е лидер, а причината да бъде продавана е кризата в банковия сектор на Молдова отпреди пет години, когато от системата бяха източени 1 млрд. долара. Тогава, като част от стабилизиращ проект държавата осъществи национализации на банки, а сега тече процес по прехвърляне на активите към частни стратегически инвеститори.