Брутният външен дълг в края на септември 2019 г. е 34 199.7 млн. евро (57.8 на сто от прогнозния вътрешен продукт /БВП/). На годишна база дългът намалява с 271.2 млн. евро /0.8 на сто/, съобщава Българската народна банка.

Дългосрочните задължения в края на септември са 25 764.8 млн. евро (75.3 на сто от брутния дълг, 43.5 на сто от БВП). Дългосрочният дълг намалява на годишна база с 451.6 млн. евро (1.7 на сто).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2019 г. е 5434.9 млн. евро (9.2 на сто от БВП). Външните задължения на сектора се понижават на годишна база със 175.1 млн. евро (3.1 на сто).

През януари - септември 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3602.5 млн. евро (6.1 на сто от БВП) при 4566.2 млн. евро (8.1 на сто от БВП) за януари - септември 2018 г. Плащанията за обслужване на дълга на сектор държавно управление през първите девет месеца на годината са в размер на 562.7 млн. евро, от които 411.2 млн. евро по главницата по дълга и 151.6 млн. евро за лихвите.