На 15 април 2024 г. Българска народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации с номинална стойност 200 млн. лева и със срочност три години (1095 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент.

Емиисията е с падеж 17.04.2027 г. и с 3% годишен лихвен процент.

БНБ представя и датите на лихвените плащания по емисията ДЦК, определени от Министерството на финансите на 8 април.

Източник: БНБ

В съобщението си БНБ публикува и допълнителните условия по емисията.