Към края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са достигнали 2,848 млрд. лв. (2,7% от БВП), докато преди година те са били 2,593 млрд. лв. (2,6% от БВП). Това сочи, че кредитите са се увеличили с 9,8% (254,8 млн. лв.) на годишна и с 3,6% (99,6 млн. лв.) на тримесечна база, показват данни на Българската народна банка, цитирани от Инвестор.

Статистиката обхваща основно дейността на дружествата, специализирани в кредитиране, на предприятията, които са ангажирани с факторинг, и на други специализирани финансови корпорации, като например такива с рисков и развоен капитал. Извън обхвата на данните са банковите заеми, припомня Investor.bg.

Експертите на централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните 12 месеца са в размер на 107,9 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са в размер на 147,5 млн. лв. (в т.ч. 28,8 млн. лв. през първото тримесечие на 2018 г.), а закупените - 39,6 млн. лв. (в т.ч. 1,4 млн. лв. от януари до март).

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които в края на март са 1,124 млрд. лв. Те се увеличават със 17,4% (166,4 млн.лв.) на годишна и с 6,8% (71,2 млн. лв.) на тримесечна база. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по заеми нараства от 36,9% в края на март 2017 г. до 39,5% в края на същия месец на 2018 година.

Към 31 март вземанията по заеми с матуритет над 1 до 5 години възлизат на 807,6 млн. лева. На годишна база те нарастват с 10,3% (75,7 млн.лв.) и с 2,5% (19,8 млн.лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година в края на март 2018 г. достигат 573,2 млн. лв., като нарастват с 11,4% (58,5 млн.лв.) на годишна база и с 1,5% (8,2 млн. лв.) на тримесечна.

Към края на март 2018 г. размерът на необслужваните бързи кредити е 342,8 млн. лева. За една година лошите заеми намаляват с 11,8% (45,8 млн. лева). В сравнение с края на декември 2017 година обаче те се увеличават с 0,1% (0,4 млн. лева) и прекъсват тренда на намаление, който имаха 13 тримесечия - от края на юни 2015 г.