През февруари средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размел до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,04 процентни пункта (пр. п.) до 2,96 на сто, а по тези над 1 млн. евро - с 0,01 пр. п. до 2,23 на сто., съобщи БНБ.

Средният лихвен процент по кредитите на фирмите в размер до 1 млн. евро, договорени в евро, остава непроменен на ниво от 2,24 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро намалява с 0,03 пр. п. до 2,36 на сто. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта на бизнеса в левове се понижава с 0,02 пр. п. до 2,36 на сто, а по овърдрафта в евро - с 0,03 пр. п. до 1,80 на сто.

През февруари средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.,59 пр. п. до 7,77 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,61 пр. п. до 8,21 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,02 пр. п. до 2,60 на сто, а ГПР по тези кредити - с 0,04 пр. п. до 2,84 на сто. През февруари 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове за домакинствата спада с 0,10 пр. п. до 14,75 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0,04 пр. п. до 20,48 на сто.

През февруари 2022 г. в сравнение с януари 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове на бизнеса се повишава с 0,08 пр. п. до минус 0,32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,03 пр. п. до минус 0,01%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от нула процента (0.00 на сто).

През миналия месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата намалява с 0,01 пр. п. до 0,08 на сто, а по тези в евро - с 0,02 пр. п. до 0,07 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро на домакинствата остават на нива от нула процента. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива съответно от 0,14 на сто и 0,19 на сто.