Данните на БНБ за паричната статистика към края на деветмесечието показват трайна тенденция на ръст на депозитите на домакинствата на годишна база, но също и на кредитите. 

В края на септември 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са на стойност 122.170 млрд. лв. (65.4% от БВП), като годишното им увеличение е 9.4% (10.4% годишно повишение през август 2023 година).

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 76.460 млрд. лв. (40.9% от БВП). Те се увеличават с 10.5% спрямо същия месец на 2022 г. (9.8% годишен ръст през август 2023 година).

Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата), поясни БНБ. Групата Нефинансови предприятия включва търговци на дребно, производители, технологични компании.

Графика: БНБ

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 5.6% на годишна база през септември 2023 година (13.9% годишно повишение през август 2023 г.) и в края на месеца достигат 3.383 млрд. лв. (1.8% от БВП).

В края на септември 2023 г. кредитите за домакинствата и НТООД са 36.920 млрд. лв. (19.7% от БВП). Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14% (14.2% годишно повишение през август 2023 година). В края на септември 2023 г. жилищните кредити са 18.763 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.8% (18.7% годишно увеличение през август 2023 година). Потребителските кредити възлизат на 16.494 млрд. лв. и се увеличават с 10.5% спрямо септември 2022 г. (10.8% годишно повишение през август 2023 година).

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват със 7.1% на годишна база през септември 2023 г. (6.1% годишно повишение през август 2023 г.) и в края на месеца достигат 43.268 млрд. лв. (23.1% от БВП).

Графика: БНБ

Като цяло кредитите за неправителствения сектор са 87.493 млрд. лв. (46.8% от БВП) при 86.218 млрд. лв. към август 2023 г. (46.1% от БВП). През септември 2023 г. те се увеличават на годишна база с 11.3% (10.8% годишно повишение през август 2023 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 100.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити (всички кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции) от други ПФИ са 100.1 млн. лв. (в т.ч. 3.9 млн. лв. през септември 2023 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намаляват с 1% (1.4% годишно повишение през август 2023 г.), като достигат 396.5 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.3% на годишна база през септември 2023 г. (3.3% годишно повишение през август 2023 г.) и в края на месеца са 447 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7.305 млрд. лв. (3.9% от БВП) в края на септември 2023 година. В сравнение със септември 2022 г. те се увеличават с 25.4% (24.3% годишно повишение през август 2023 година).