Асоциацията на индустриалния капитал в България (AИКБ) се обяви срещу част от набелязаните от представителите "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" финансови цели. 

По отношение на най-належащия въпрос - приемането на Бюджет 2022 до края на януари 2022 г. от АИКБ препоръчват целта да бъде приемането на бюджет с разумен дефицит (незатрудняващ движението на страната към еврозоната), подкрепящ важните за страната ни политики и реформи, вместо да залага още на предварителен етап актуализация през юли.

"Предварителните намерения за актуализация на полугодие могат да доведат до влошаване на бюджетната дисциплина и създаване на напрежения поради множество очаквания", категорични са от АИКБ.

представителите на група "Финанси" от "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България"

Снимка: БТА

От бизнес организацията не подкрепят предложението за промяна във формата на месечните ДДС декларации и подаване на информация за касови наличности и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена.

"Информацията за плащанията и касовите наличности е динамична и към датата на подаване на декларацията най-вероятно ще е различна от тази към края на отчетния период. Предложението създава прекомерна административна и финансова тежест особено за МСП. Получената информация ще е негодна за анализ, а и анализирането й ще е загуба на време за администрацията, защото информацията ще е неточна", смятат от АИКБ.

От Асоциацията предупреждават, че ефектите от една промяна в режима за регистрация по ДДС са разнопосочни и че подобна промяна може да бъде планирана единствено след внимателен анализ на последствията и оценка на въздействието.

По отношение на предложението за определяне на максималния осигурителен праг на база коефициент 2,3 от СРЗ за предходната година, АИКБ предлага коефициентът да бъде 2.00 - 2.20 от СОД, а не от СРЗ - както показват анализите на добрите европейски практики.

АИКБ се противопоставя твърдо и на административното определяне на МРЗ, което е порочна практика. От работодателската организация припомнят, че в момента предложението за Директива за справедлива и адекватна минимална работна заплата в ЕС влиза на триалог и че след като се приеме, държавите членки ще имат 3 до 5 г. да го приложат в националното си законодателство и в този контекст не приемат мотиви за увеличаване на МРЗ през 2023 г., свързани с това предложение.

От АИКБ не подкрепят и предложението за изплащане на дивидент само по банков път.

"Задължението за плащане на данък върху дивидента не зависи от начина на изплащането му и такъв се дължи във всички случаи на разпределена печалба. Ако това е мярка, с която се цели да се предотврати практиката на някои предприятията чрез касово плащане на разпределен дивидент да се намаляват прекомерни касови наличности в предприятието, тази цел няма да бъде постигната, тъй като са налице редица законни счетоводни техники, с които да бъде заобиколено подобно изискване. В същото време в много случаи това би било административна и финансова тежест за предприятията. Ако се въвежда такова изискване, то следва да има разумен праг. Такъв праг може да бъде прагът за плащания в брой", отбелязват от АИКБ.

По отношение на обявеното намерение за премахване на данък "уикенд", от АИКБ напомнят, че това е данък върху личното ползване, който е регламентиран в Директивата за ДДС и премахването му ще противоречи на директивата. АИКБ препоръчва да се обмислят възможности за облекчение на бизнеса при прилагането му.

Въпреки многото забележки от работодателската организация подкрепят част от предложенията, касаещи държавните финанси. Ето за кои от тях АИКБ са съгласни: 

  • АИКБ подкрепя като основен приоритет ускореното приемане на България в ОИСР и в еврозоната;
  • АИКБ приветства спазването на законовия принцип за парламентарен контрол върху разходването на средства, формирани на база излишъци и/или по-висока събираемост, и разглеждане на ролята и въвеждането на цялостно капиталово бюджетиране и дългосрочен план на капиталовите разходи, който следва да се изпълнява;
  • Подкрепя напълно принципа за увеличаване на доходите през увеличаване на производителността на труда и счита, че ако той се възприеме, това следва да се отрази и в обвързването на ръста на МРЗ с ръста на производителността на труда;
  • АИКБ приветства укрепването на капиталовопокривния стълб чрез увеличаване на необлагаемата вноска до 120 лв.;
  • Подкрепя предложението бъдещи промени в начина на формиране на пенсиите да бъдат съобразени с индивидуалния принос към пенсионноосигурителната системата;
  • Подкрепя всички усилия за съкращаване на сроковете между одобряване и получаване на безвъзмездни финансови помощи, както и за опростяване на свързаните с това процедури;
  • АИКБ подкрепя идеята за оптимизация на щатната численост на държавната администрация с цел 15% съкращения, както и свързаната с това атестация на административния капацитет и бързото въвеждане на дигитални процеси и услуги;
  • АИКБ подкрепя запазването на антикризисните мерки до края на 2022 г.;
  • Влизане в еврозоната възможно най-скоро е национална кауза, която може да бъде успешна само при извършване на заявените реформи, но и с мащабна разяснителна кампания и прозрачност и публичност на процеса;
  • АИКБ подкрепя категорично листването на борсата на големи държавни предприятия с миноритарни пакети.