Общо 4 819 139 души се осигуряват в четирите вида фондове за втора пенсия в края на 2020 година, като техният брой нараства с 1.18% спрямо 31.12.2019 г. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН) от дейността по допълнителното пенсионно осигуряване до края на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.

Най-много са осигурените лица в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - общо 3 850 566 души, от които мъжете са 1 984 599, а жените са 1 865 967. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) - общо 645 569 души, от които мъжете са 368 846, а жените са 276 723; Професионалните пенсионни фондове (ППФ) - общо 301 896 души, от които 259 117 мъже и 42 779 жени; Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 10 138 души, от които мъжете са 3 076, а жените са 7 062.

В четирите вида пенсионни фондове до края на 2020 година са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. активите им са нараснали с 10.67 на сто.

Само за 2020 година общите приходи на пенсионноосигурителните дружества възлизат на 217.020 млн. лева и се увеличават с 8.88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 58.432 млн. лв.

3е-news.net