Работещите на българския пазар 11 пенсионноосигурителни дружества отчитат една много успешна 2021 година, въпреки продължаващата пандемия на COVID-19, показва обобщената информация на Комисията за финансов надзор (КФН) от одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели на дружествата за втора пенсия за миналата година.

Активи, приходи, разходи и печалба

Към 31.12.2021 г. балансовите активи на пенсионните фондове са на стойност 19 630 807 хил. лв. В сравнение с края на 2020 г. активите са нараснали с 12,78 на сто от 17 406 665 лева. В същото време общите приходи на 11-те пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 332 278 хил. лв. спрямо 217 338 хил. лв. година по-рано или нарастване с 65.40 на сто.

Общите разходи достигат 251 213 хил. лева, които нарастват с 61.74% от 155 111 хил. лв. през 2020 година.

Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за 2021 г. е в размер на 72 970 хил. лв. спрямо 55 955 хил. лв. през 2020 година или нарастване с 30.42 на сто.

Най-много постъпления в четирите вида пенсионни фонда: универсалните (УПФ), професионалните (ППФ), доброволните (ДПФ) и по професионални схеми (ДПФПС) има от:

- инвестиционни такси: 64.64% от УПФ от общите постъпления, 67.07% от ППФ, 65.79% от ДПФ и 76.47% от ДПФПС;

- удръжки от осигурителни вноски: 35.36% от УПФ, 32.93% от ППФ, 32.39% от ДПФ и 21.01% от ДПФПС;

- еднократна встъпителна такса: 1.82% от ДПФ и 2.52% от ДПФПС.

Осигурените за втора пенсия

нарастват с 0.64% през 2021 година, до общо 4 849 754 лица, от които мъжете (2 647 605) са повече от жените (2 202 149). Най-много са осигурeните за втора пенсия в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 876 646 души, от които 2 008 204 са мъжете и 1 868 442 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)* - общо 646 027 души, от които 367 273 мъже и 278 754 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ)* - общо 306 261 души, от които 263 244 мъже и 43 017 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 10 032 души, от които 3 095 мъже и 6 937 жени.

Първите изплатени втори пенсии

Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г. - 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. - 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4 479 хил. лв. във ФИПП и 8 635 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 53 хил. лв, а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.

Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.

Средният размер на месечната пенсия във ФИПП е 187.70 лева, като най-висок е размерът (300.00 лв.) във ФИПП Бъдеще, а най-нисък (154.12 лв.) във ФИПП Доверие.

Средният размер на месечната пенсия във ФРП е 278.52 лева, като най-висок е размерът (291.77 лв.) във ФРП Алианц България, а най-нисък (208.50 лв.) във ФРП Бъдеще.

Начислените и изплатени пенсии от различните фондове

От общата справка на КФН става ясно, че Универсалните пенсионни фондове (УПФ) са изплатили общо 52 719 хил. лева средства по три вида: за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия (58 хил. лв.), за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица (4 021 хил. лв.) и за изплащане на наследници на осигурени лица (48 640 хил. лв.).

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) са изплатили общо 91 985 хил. лева средства по четирите вида: за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия (51 559 хил. лв.), изтеглени средства от осигурени лица (29 970 хил. лв.), за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица (8 777 хил. лв.) и за изплащане на наследници на осигурени лица (1000 лв.).

Данни за изплатени средства от Професионалните пенсионни фондове (ППФ) не са публикувани от КФН.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 31 декември 2021 година

1. ПОК "Доверие" АД - приходи: 75 452 хил. лв. спрямо 48 037 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 54 807 хил. лв. спрямо 29 878 хил. лв. и нетен финансов резултат: 18 292 хил. лв. спрямо 16 336 хил. лева; при осигурени 1 208 625 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 24.92% по броя на осигурените лица.

2. ПОД "Алианц България" АД - приходи: 65 623 хил. лв. спрямо 40 729 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 41 607 хил. лв. спрямо 20 380 хил. лв.; нетен финансов резултат: 21 612 хил. лв. спрямо 18 298 хил. лв.; при осигурени 1 031 877 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 21.28% по броя на осигурените лица.

3. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 55 614 хил. лв. спрямо 32 778 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 38 694 хил. лв. спрямо 20 654 хил. лв.; нетен финансов резултат: 15 226 хил. лв. спрямо 10 897 хил. лв.; при осигурени 874 595 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 18.03% по броя на осигурените лица.

4. ПОК "Съгласие" АД - приходи: 47 634 хил. лв. спрямо 33 090 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 41 669 хил. лв. спрямо 29 377 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 372 хил. лв. спрямо 3 337 хил. лева; при осигурени 486 355 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 10.03% по броя на осигурените лица.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - приходи: 36 990 хил. лв. спрямо 30 135 хил. лв. преди година към 31 януари 2020 г.; разходи: 31 131 хил. лв. спрямо 27 592 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 285 хил. лв. спрямо 2 349 хил. лв.; при осигурени 405 453 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 8.36% по броя на осигурените лица.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 32 204 хил. лв. спрямо 20 789 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 25 331 хил. лв. спрямо 16 340 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 172 хил. лв. спрямо 3 967 хил. лв.; при осигурени 408 971 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 8.43% по броя на осигурените лица.

7. ПОД "Бъдеще" АД - приходи: 9 268 хил. лв. спрямо 5 617 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 8 573 хил. лв. спрямо 4 998 хил. лв.; нетен финансов резултат: 625 хил. лв. спрямо 555 хил. лв.; при осигурени 224 736 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 4.64% по броя на осигурените лица.

8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 6 268 хил. лв. спрямо 3 794 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 5 892 хил. лв. спрямо 4 072 хил. лв.; нетен финансов резултат: 376 хил. лева спрямо -278 хил. лв.; при осигурени 127 218 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 2.62% по броя на осигурените лица.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД - приходи: 3 451 хил. лв. спрямо 2 369 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 2 762 хил. лв. спрямо 1 820 хил. лв.; нетен финансов резултат: 620 хил. лв. спрямо 494 хил. лв.; при осигурени 81 924 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 1.69% по броя на осигурените лица.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - приходи: 81 хил. лв.; разходи: 767 хил. лв. и нетен финансов резултат: -610 хил. лв.

Пенсионните фондове през 2021 година

Универсалните пенсионни фондове (УПФ)

Нетните активи на УПФ нарастват в края на миналата година до 16 743 313 хил. лв., спрямо 14 761 320 хил. лева към 31 декември 2020 година, а на постъпления от осигурителни вноски се увеличават до 1 734 986 хил. лв. от 1 523 792 хил. лв., като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 71.95 лева. В УПФ се осигуряват общо 3 876 646 души в сравнение с 3 850 566 лица в края на 2020 година или нарастване с 0.67 на сто. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички УПФ през 2021 година е 4 319.02 лева.

Професионалните пенсионни фондове (ППФ)

Нетните активи на ППФ нарастват в края на миналата година до 1 412 886 хил. лв., спрямо 1 284 149 хил. лева към 31 декември 2020 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 134 986 хил. лв. от 120 820 хил. лв. като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 133.19 лева. В ППФ се осигуряват общо 317 049 души в сравнение с 312 866 лица в края на 2020 година, а към 31.12.2021 година в два от всички ППФ има общо 5 пенсионери. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ППФ през 2021 година е 4 613.44 лева.

Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)

Нетните активи на ДПФ нарастват в края на миналата година до 1 382 349 хил. лв., спрямо 1 230 514 хил. лева към 31 декември 2020 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 170 936 хил. лв. от 115 039 хил. лв. година по-рано, като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ДПФ е 122.27 лева. В ДПФ се осигуряват общо 646 027 души в сравнение с 645 569 лица в края на 2020 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ДПФ през 2021 година е 2 139.77 лева.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г.