Към 31 март 2023 г. общият размер на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 2 632,3 млн. лв. или с 388,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 5 016,5 млн. лв., което е нарастване от 1 037,6 млн. лв. спрямо първото тримесечие на миналата година.

Това се казва в отчета на НОИ, който той прави всеки месец за касовото изпълнение на бюджетите на още два социалноосигурителни фонда, наред с ДОО.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4 479,4 млн. лв. Разходите за пенсии са с 1 047,1 млн. лв. или с 30,5% повече спрямо същия период на предходната година. Броят на пенсионерите е с 10 463 по-малък в сравнение със първите три месеца на 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2023 г. е 738,75 лв., което е с 3,58 лв. (0,5%) повече спрямо този за февруари и със 105,61 лв. (16,7%) над средния размер, отчетен година по-рано.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2023 г. е 811,02 лв., като месец преди това е бил с 4,20 лв. (0,5%) по-малък. В сравнение със същия месец на 2022 г. средната пенсия е нараснала с 127,34 лв. или 18,6%.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към края на март т.г. те са в размер на 497,7 млн. лв., което е с 20,4 млн. лв. по-малко от отчетените разходи към същата дата на миналата година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март е 2 422,7 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 20,7 млн. лв. Постъпилите приходи са с 2,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 20,4 млн. лв. Извършените разходи са с 4,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Отчетените приходи във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" към 31 март са в размер на 1 052,4 хил. лв. Постъпилите приходи са с 43,7 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 133,5 хил. лв. Извършените разходи са със 102,1 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2022 г.