С Решение на Управителния съвет на „УниКредит Булбанк” АД (с предишно наименование Булбанк АД) и в съответствие с установеното в сключените договори за кредит и прилаганите към тях условия по кредити, считано от 09.03.2009 г. е увеличен с 1 (един) процентен пункт действащият по тези кредити лихвен процент. Промяната обхваща всички кредити в евро и швейцарски франкове, предоставени от прекратените без ликвидация, поради вливането си в „УниКредит Булбанк”АД, съответно „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД, и ТБ „Хеброс” АД, и кредитите в евро, предоставени от „УниКредит Булбанк” АД. Банката моли кредитополучателите да осигуряват достатъчно средства по разплащателната си сметка за покриване на плащанията по кредита, с цел неизпадане в просрочие, а онези от тях, чийто кредит се издължава чрез паричен превод от страна на работодателя – да го информират за новия размер на месечната вноска по кредита. По отношение на кредитите, предоставени от прекратените без ликвидация, поради вливането си в „УниКредит Булбанк”, съответно „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД, и ТБ „Хеброс” АД и изплащани с равни месечни (анюитетни) вноски, новият размер на вноската се преизчислява, съгласно Общите бизнес условия, веднъж годишно през м.януари.