Райфайзенбанк /България/ ЕАД учреди ново дружество - “Райфайзен Факторинг” ЕООД, което ще извършва сделки по прехвърляне на парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, авансиране на търговски фактури с отложено плащане, управление и събиране на търговски вземания от платци, покритие на кредитен риск, финансови и бизнес консултации. Клиентите на дружеството ще получават авансови плащания срещу търговски фактури, без допълнителни обезпечения, подобрявайки по този начин общата си ликвидност, търговските и финансови условия на бизнеса си. Райфайзен Факторинг ще управлява и събира прехвърлените търговски вземания, намалявайки административните разходи на своите клиенти. Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк /България/. Управители на новата компания са Надежда Михайлова (Прокурист и член на УС на Райфайзенбанк) и Цветана Георгиева. Заедно с новото дружество, Групата Райфайзен в България вече включва 7 компании: Райфайзенбанк, Райфайзен Лизинг, Райфайзен Сървисис, Райфайзен Асет Мениджмънт, Райфайзен Застрахователен Брокер, Райфайзен Имоти и Райфайзен Факторинг.