Земеделските производители да подават декларациите за произведените количества зърно само веднъж годишно за цялото произведено количество, реши на първо четене парламентът. Депутатите гласуваха промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с вносител Министерският съвет.

С тях се отменят текстовете, регламентиращи режима за прилагането на държавните помощи.

Определя се редът, по който рафинериите и производителите на изоглюкоза следва да подават информация, и се определя компетентният орган за проверка и налагане на санкции във връзка с издадените лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране.

Отпада възможността за оспорване на административните актове по административен ред пред министъра на земеделието, храните и горите като непосредствено горестоящ административен орган.

Според приетите промени, министърът на земеделието ще определи с наредба условията и реда за търговията от разстояние с биологични продукти, етикетирането и контрола на продуктите, произхождащи от заведенията за обществено хранене, както и изискванията по отношение на контролиращите лица.

Прецизирани са текстовете, касаещи правилата за акредитация на контролиращите лица и изискуемите документи при кандидатстване за издаване на разрешително за контролна дейност.

Въвеждат се текстове, регламентиращи използването на незадължителния термин за качество "планински продукт".

С преходните и заключителните разпоредби биологично произведените храни са добавени като отделна група в Закона за храните.

Прецизират се текстовете, касаещи прилагането на новата обща схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предвидено е участието в схемата да се съпътства от прилагането на образователни мерки.

С преходните и заключителните разпоредби се правят промени в Закона за водите, където се прецизират текстовете, свързани с компенсацията, предоставена на предприятия, натоварени с извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите. Предвидено е в размера на компенсацията да се включват нетните разходи на дружеството, разходите за инвестиции и разумна печалба, чийто размер ще се предлага от одитора, който проверява документите за нетните разходи на дружеството.

Текстовете, свързани с биологичното производство, не решават проблемите, които стоят пред администрацията в т.ч. и по отношение на контрола, противопоставиха се от БСП. Осигурява се произвол на биологичните производители, има тотална абдикация на земеделското министерство по отношение на контрола, посочи Светла Бъчварова. Защото, обясни тя, се предлагат проверки на място, но актовете не могат да се обжалват пред министъра и той съответно да се произнесе по проверките.

Действително има текстове, които се нуждаят от прецизиране, смята председателят на земеделската комисия Десислава Танева.