Забраната за развъждане и внос на норки в България вече е факт. За това съобщи на фейсбук страницата си вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

След проведеното обществено обсъждане и изготвените становища по всички постъпили коментари подписах окончателната заповед за тази забрана, обяви вицпремиерът.

Тези животни са инвазивен за България вид, който нанася сериозни щети върху местните екосистеми, когато попаднат там, мотивира решението си Борислав Сандов. Той добавя, че условията в единствената ферма у нас са неблагоприятни и са причина в последните години норки да навлизат в територии от дивата природа и да нанасят щети.

Трайното установяване (на норки) измества местни видове и най-вече унищожава защитени видове бозайници, птици, влечуги и др. Има риск и за стопанската дейност на рибовъдни стопанства, разпространяват се зоонози, включително и коронавируси, предупредиха от МОСВ през април. Тогава министерството нареди да се преустанови отглеждането на вида американска норка (визон) (Neovison vison) у нас. Ведомството се позова на текстове от Закона за биологичното разнообразие, според които със заповед министърът може да забрани "вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота".

В същото време министър Борислав Сандов пусна проект на своя заповед за обществено обсъждане.

В периода 2018 - 2021 г. в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Стара Загора са получени 5 сигнала за избягали животни от фермата за норки към близките села Маджерито и Загоре, Стара Загора, съобщи през април МОСВ. Това е единствената действаща у нас ферма с капацитет 129 000 норки, в която преди година се отглеждаха само разплодните животни и срещу дейността на която имаше протести на природозащитници. 

Министерството отбеляза, че мониторингът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) е показал. че в периода 01.08.2017-11.03.2019 има общо 108 избягали норки, от които 27 са открити в дивата природа.

Американската норка е хищен вид, който поради ценната си кожа е изкуствено отглеждан във ферми, след това установява свои популации в природата. Освен много агресивен хищник, норката е и силно приспособима, като има отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни (риби, раци) организми, и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството.

През последните 20 години в ЕС са въведени забрани за добив на ценни кожи от животни, вкл. и от вида американска норка, в редица страни - Великобритания, Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Франция, Словакия, Унгария, Люксембург и Белгия. Забрана за отглеждане на норки и животни за ценни кожи има на практика и в Германия, Швеция и Швейцария, където изискванията за условията за отглеждане, настаняване, хуманно отношение и др. са толкова завишени, че няма икономическа ефективност от тези ферми. Извън ЕС забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Израел, Нова Зеландия, някои части от САЩ и Канада и др.