Съгласно действаща Директива на Европейския парламент от 2009 година, която цели насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, държавите членки трябват да положат усилия за увеличаване на дела на произведената енергия от възобновяеми източници в централизираното топлоснабдяване. Според документа е заложено повишаване на дела на възобновяемите източници с по един процентен пункт всяка година, което трябва да бъде постигнато за периода от 2020 година до 2030 година.

"Един от най-големите източници на емисии на парникови газове в България освен транспортът, е използването на изкопаеми горива в промишлеността. По-специално, употребата на въглища води до засилване на изискванията за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 година чрез използване на нисковъглеродни или безвъглеродни възобновяеми източнници на енергия. Това действие е в съответствие с утвърдените като най-добри мерки за повишаване на енергийната ефективност в сектор Енергетика." каза изпълнителният директор на Топлофикация Русе инж. Севдалин Желев.

Топлофикация Русе използва въглища като основно гориво за получаване на енергия. В тази връзка, дружеството трябва да въведе промени в енергийния микс т.е. да замени въглищата с по-екологични източници на енергия, за да изпълни изискванията на ЕС за нисковъглеродно производство на енергия.

"Дружеството е сред силно засегнатите от трикратното увеличение на стойността на емисиите въглероден диоксид. Това се случи само за 1 година. Нашата дейност става все по-скъпа, но за съжаление на този етап поне аз не виждам ясна визия за промяна от всички заинтересовани страни. Топлофикация Русе се стреми със собствени сили да осъществява стъпки, водещи до постепенно намаляване на дела на въглищата в производството на енергия. Но истината е, че без наличие на свеж финансов ресурс, това се случва бавно и трудно. В момента работим по проект за внедряване в експлоатация на когенератори, които ще ни позволят да създаваме електрическа енергия от природен газ, който е много по-екологично гориво в сравнение с въглищата. Работим активно по техническите задания, очертаващи плановете за реализацията на други нови начинания, но все още е рано да се оповестяват публично." каза инж. Желев.

Малко преди началото на пандемията, в края на 2019 година Европейскита комисия обяви създаването на т.нар. Зелен пакт. Целта на Зелената сделка е да се осигури финансова подкрепа за трансформацията на всички въглеродноинтензивни сектори в ЕС. Това са производствата, които трябва да понижат до минимум или най-добре да неутрализират своите емисии парникови газове.

"Надявам се действително механизмът за възстановяване да подпомогне не само преодоляването на икономическата криза, едновременно и да подкрепи инвестициите за реализиране на т.нар. зелен преход." каза инж. Желев.