През месец май 2020 г., след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на започналите работа безработни лица рязко нарасна - от 1124 лица среднодневно за седмицата преди 13 май - на 1634 лица среднодневно през последната седмица на месеца (ръст с 45,4%), съобщи Агенцията по заетостта (АЗ).

Така, общият брой постъпили на работа безработни достигна в края на месеца 25 709, като 93.9% от тях са устроени в реалната икономика. Други 252 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място през май.

По данни на АЗ сравнението с месец май 2019 г. пък отчита ръст на започналите работа безработни през тази година с 25,2%. Този ръст се дължи преди всичко на устроените на първичния пазар. Според статистиката на Агенцията най-много са започналите работа на първичния пазар през месеца в секторите хотелиерство и ресторантьорство - 25,8%, преработваща промишленост - 17,0%, търговия, ремонт на автомобили и т.н - 13,5%, селско, горско и рибно стопанство - 8,4%, строителство - 6,8%, транспорт, складиране и пощи - 3,0% и др.

Колко са регистрираните безработни

През месец май 2020 г. АЗ отчита 295 453 регистрирани безработни в бюрата, като спрямо април те са с 2643 повече - лек ръст от 0,9%. Увеличение се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г., което е с 68,4% или със 120 054 лица.

Равнището на регистрирана безработица в страната през май е 9.0%*. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0.1 процентни пункта, а на годишна база увеличението е с 3.7 процентни пункта.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през май са се регистрирали нови 31 672 безработни лица. Освен тях, други нови 362 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

Повече от 1600 са активираните за търсене на работа в бюрата по труда чрез дистанционните услуги на АЗ само през месец май. Въпреки ограниченията на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка в страната, продължава разнообразяването на инструментариума за привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение лица, с фокус към младите хора.

Работа на субсидирани работни места са започнали 1573 лица от рисковите групи - 1186 по програми и мерки за обучение и заетост и 387 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Графика: НСИ

Колко са заявените свободни работни места

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 15 034, като 83.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26.3%), хотелиерство и ресторантьорство (19.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.6%) държавно управление (7.5%), селско, горско и рибно стопанство (7.1%), и строителство (5.4%).

Графика: НСИ

Кои са най-търсените професии

Най-търсените професии през месец май са:

  • служещи в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.);
  • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта;
  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • работници в селско, горско и рибно стопанство;
  • продавачи;
  • водачи на МПС и подвижни съоръжения;
  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • персонал, осигуряващ защита и сигурност и др.

*От АЗ уточняват, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.