Потреблението на електроенергия от 1 януари до 13 декември спада (с 2.75 на сто и възлиза на 35 217 976 MWh (при отчетени, минус 2.74 % преди седмица). За сравнение, през посочения период година по-рано то е било от порядъка на 36 213 630 MWh.

В същото време производството на електроенергия за времето от началото на тази година до тринадесетия ден на последния месец на годината - декември, намалява със 7.87 % спрямо миналата (минус 7.90 % отчетени преди седмица). Така например, ако през сравнявания период на 2019 г. производството на електроенергия е било в обем от 41 849 070 MWh, то за настоящата 2020 г. е от порядъка на 38 554 104 MWh.

Отрицателното салдо (износ-внос) се запазва и негативната тенденция все още не може да бъде прекъсната. Според данните на системния оператор салдото (износ-внос) остава на минус 40.80 процента (минус 40.70% отчетени преди седмица, минус 40.50 % преди две седмици, минус 40.28 % преди три седмици). За сравнение, за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на декември тази година то е в обем от 3 336 128 MWh. За същото време на 2019 г. салдото е било от порядъка на 5 635 440 MWh.

Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 13 декември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г. От данните става ясно още, че много слабо се променя участието на базовите централи, но при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) отново се наблюдава възход. Подобрява се участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и то за пореден отчетен период.

3e-news.net