Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. Това съобщи днес пресцентърът на Комисията.

С приетите от КРС Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги са осигурени условия за хармонизирано ползване на радиочестотния спектър в обхвати 700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz.

Това дава възможност честотният ресурс да се използва за различни технологии с достатъчна гъвкавост за предоставяне на настоящите и бъдещите безжични широколентови услуги, включително и тези, базирани на 5G мрежи.

В контекста на осигуряване на условия за въвеждане на 5G мрежи и с цел насърчаване на инвестициите в инфраструктура и стимулиране на иновациите, КРС предприе действия за намаляване на таксите за предоставяне и ползване на радиочестотен спектър в технологично неутралните обхвати.

Със свое решение Министерският съвет прие Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/8993 , в която са определени дейностите и задачите, които трябва да се извършат с цел осигуряване на спектър за мобилни широколентови мрежи в обхват 700 MHz (Национална пътна карта).

"Най-късно към 30 юни 2020 г. държавите членки трябва да разрешат използването на радиочестотната лента 694-790 MHz (обхват 700 MHz) за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги", посочват от Комисията.

"Отчитайки добрите характеристики на разпространение на вълните в обхват 700 MHz, радиочестотният спектър в този обхват е подходящ за осигуряване на национално покритие, включително в слабо населени и отдалечени райони на страната. С цел насърчаване на конкуренцията и стимулиране развитието на мобилния пазар радиочестотният спектър следва да се предостави на повече от едно предприятие", смятат в КРС.

Предвид това КРС има намерение да предостави честотен ресурс от обхват 700 MHz на предприятия, които имат технически и финансови възможности за изпълнение на задълженията, определени в разрешенията. КРС счита, че предприятията, на които ще се предостави радиочестотен спектър от обхват 700 MHz, трябва да отговарят кумулативно на следните условия:

- Притежават издадени разрешения с предоставен радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги;

- Имат изградени 4G/LTE мрежи с постигнато покритие по население над 80 процента. Последователността в появата на всяка мобилна услуга е обусловена от развитието на мобилните мрежи и прехода от едно поколение към друго.

В тази връзка това ще осигури плавен преход от една технология към друга;

- Имат реализирани инвестиции в мобилни мрежи спрямо сумата на паричния поток от инвестиционна дейност в позиция "Закупуване на имоти, машини, съоръжения и нематериални активи" не по-малко от 25 на сто средно за последните 5 г.;

- Да имат е постигната норма на рентабилност, определена въз основа на печалбата преди лихви, данъци и амортизации спрямо приходите, не по-малко от 25 на сто средно за последните 5 г.;

- Да е постигната средна норма на възвръщаемост, определена въз основа на печалбата преди лихви, данъци и амортизации не по-малко от 10 на сто средно за последните 5 години.