Националният статистически институт (НСИ) представи в четвъртък резултатите от юлското си прочуване за въздействието на извънредното положение и епидемичната обстановка, свързана с Covid-19, върху различните сектори на икономиката.

Ето какво показа изследването.

През юли 2021 г. 26.0% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юни 2021 г.; при 55.7% няма промяна, а 18.0% са регистрирали увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през юли 2021 г. 30.0% от промишлените предприятия са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в сферата на културата, спорта и развлеченията, ремонта на домакински вещи и други дейности - с 27.3%, и "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - с 24.7%. При строителството намалението е с 24.3%.

Графика: НСИ

Изследването проследява и въпроса за наетия персонал и стига до извода, че  19.6% от предприятията са направили стъпки за ползване на "платен отпуск"; 7,9% следват "дистанционна форма на работа", а 6,5% - "освобождаване/съкращаване".

През юли 2021 г. 7.4% от предприятията са пристъпили и към наемане на нов персонал.

Какво е постигнал туризмът през юли 

НСИ анкетира и управители на местата за настаняване, за да събере информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През юли 51.2% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 55.8% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38.8% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 11.5% от ръководителите са предприели като мярка "платен отпуск", 8.3% - "освобождаване/съкращаване", а 6.0% - "неплатен отпуск".

От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 5.4% от мениджърите, 2.5% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 1.0% - "дистанционна форма на работа".

Същевременно 13.6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През юли 49.7% от анкетираните управители на места за настаняване посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, а 37.5% отчитат увеличение.

Графика: НСИ

Каква е прогнозата в сектора

За август 46.3% от мениджърите са прогнозирали, че ще могат обслужат "До 100%" от разходите за дейността със собствени средства", 39.0% - че ще успеят "До 50%", а 14.4% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 64.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 25.6% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 6.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.3% прогнозират да я прекратят.