Офисът на Националната агенция за приходите (НАП) в Плевен продава бившия тухларски завод в Червен бряг на търг с тайно наддаване. Наддаването ще се състои в сградата на НАП - Плевен на 23 юни 2022 г. от 10:00 часа.

Имотът е разделен на четири групи. Първата са поземлени имоти с първоначална цена 1 473 063,60 лв. Втората е недвижим имот в Червен бряг с първоначална цена 6795 лв. Третата група е непрекъсната производствена линия с първоначална цена 203 904 лв. Предлагат се и 31 вагона с първоначална цена 16 486,40 лв.

Огледът ще се извършва всеки присъствен ден до 17 юни от 09:00 ч. до 17:00 ч. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на НАП - Плевен до 17 юни от 09:00 ч. до 17:30 ч. Иска се депозит за участие в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена. Той се внася до 17 юни по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01 BIC IORTBGSF в ТБ "Инвестбанк" АД, клон Велико Търново.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите, са на разположение в сградата на НАП - Плевен и на страницата на НАП в интернет на адрес: www.nap.bg.

С приходите от провежданите търгове НАП покрива частично или напълно публични задължения на собствениците им.