Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала секторен анализ на топлофикационните дружества и топлинните счетоводители. Това се разбира от решение на КЗК от 14 май, което е качено тази седмица на сайта на антимонополния орган.

Като начална дата на анализа КЗК поставя 18 май, крайна дата няма.

До такъв анализ антимонополният орган прибягва, защото от своите наблюдения не може да направи извода, че топлофикациите работят пазарно.

В решението се посочва, че КЗК е образувала производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди, както и на свързаните с тях пазар на услугата дялово разпределение и пазар на уреди за дялово разпределение, на територията на страната.

Комисията периодично извършва наблюдение върху различни пазари и техните участници с цел проучване на условията на конкуренция. С оглед степента на социална и икономическа значимост на енергийните сектори, в частност топлоснабдяването, както и съобразявайки, че енергийните дружества осъществяват дейност в обществен интерес, КЗК следи за съответствието на тяхното поведение, както и на поведението на лицата, опериращи на вертикално свързаните пазари, с правилата и целите на ЗЗК, се казва в обосновката на решението на КЗК.

В разглежданите от Комисията производства предмет на анализ са били множество аспекти на топлоснабдяването и свързаните с него дейности, както и съответствието на действалата за периода на всяко производство нормативна уредба с правилата на конкуренция.

КЗК отбелязва, че в сферата на антитръста нееднократно е санкционирала топлофикационните дружества за извършени от тях експлоатативни злоупотреби с господстващо положение.

От събраната до момента информация, КЗК не може да достигне до категорични изводи за влиянието на пазарните сили върху поведението на участващите в сектора централно топлоснабдяване предприятия и съответните ефекти върху конкуренцията. Заради това счита, че следва да бъдат събрани по-детайлни данни, които да бъдат анализирани в производство по чл. 27 от ЗЗК*. По този начин ще бъде извършено по-задълбочено проучване на конкурентната среда при осъществяване на дейностите в сектор топлоснабдяване в съответните пазари и подпазари, пише още в решението на КЗК.

*Закон за защита на конкуренцията. Чл. 27. (1) Комисията извършва секторен анализ в случаите, в които конкуренцията в даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена.

(2) В рамките на анализа по ал. 1 комисията може да определи съответните пазари и да изследва техните характеристики и структура, бариерите за навлизане, участниците на пазара, степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, нормативната уредба, саморегулациите и да прави изводи за състоянието на конкурентната среда.