Комисията за финансов надзор (КФН) прие на 16 юни на първо гласуване Наредба за оповестяването на пазарни данни, съобщи КФН на страницата и в Интернет. Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане. Предложения и коментари могат да се правят до 18 юли.

С Наредбата се уреждат допълнителни изисквания към използването на пазарните данни, които пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, систематичните участници и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти трябва да оповестяват за целите на режима за прозрачност преди и след сключването на сделките. Съществена част от предмета на проекта на Наредбата е регулирана от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и от делегирани регламенти на Европейския съюз.

Липсата на прозрачност на пазара и наличието на информационна асиметрия могат да доведат до неефективни пазари и до предоставянето на непропорционално предимство на лица с достъп до най-точните данни, предупреждават от небанковия финансов регулатор.

Според авторите на Наредбата, оповестяването на информация за пазарните данни ще допринесе за повишаване на ефикасността на капиталовия пазар чрез подпомагане на вземането на по-добри инвестиционни решения и повишаване на доверието между пазарните участници. Лесният и навременен достъп до информация е от ключово значение, за да се даде възможност на пазарните участници да се конкурират ефективно на световните финансови пазари, посочват от КФН.

3e-news.net