През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1 на сто спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.1 на сто от износа за държавите - членки на ЕС.

През юни 2019 г. износът за ЕС намалява с 3.6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3085.8 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - юни 2019 г. се увеличава с 1.6 на сто спрямо същия период на предходната година и достига 20 102.0 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През юни 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 4.8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 272.5 млн. лева.

Какви са данните за износа за страни извън ЕС

През периода януари - юли 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.0 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 10 510.3 млн. лева, съобщи НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Русия, САЩ и Република Северна Македония, които формират 50.3 на сто от износа за трети страни.

През юли 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1682.9 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2019 г. намалява с 2.6 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 12 265.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Какво е салдото в стокообмена за 2018 г.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2018 г. е отрицателно и е в размер на 6845.2 млн. лева, показват окончателните данни на НСИ.

През 2018 г. от България са изнесени стоки на стойност 56 030.4 млн. лв., или с 2.6 на сто повече спрямо 2017 година.

При сравнение на месечните данни за 2018 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през януари (14.6 на сто), а най-голям спад е регистриран през февруари (5.0 на сто).

Внесените стоки през 2018 г. са за 62 875.6 млн. лв., което е с 6.1 на сто повече от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2018 и 2017 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (19.3 на сто), а най-голямо понижение е регистрирано през декември (8.6 на сто).

Износът на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2018 г. в сравнение с 2017 г. най-голям ръст е отчетен при износа на "Машини, оборудване и превозни средства" (10.5 на сто). Най- голям спад се наблюдава при износа от сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (9.9 на сто).

При вноса на стоки най-голямо нарастване е регистрирано в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (15.2 процента), докато намаление не се наблюдава в нито един от секторите.

През юли 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 9.3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1843.6 млн. лeвa.