Националният статистически институт (НСИ) обяви своите предварителни сравнителни данни за темповете на развитие на основните икономически дейности.

Какви са данните за индустрията

По предварителни данни през февруари при сезонния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.1 на сто в сравнение с януари. През февруари 2020 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 0.1 на сто спрямо съответния месец на 2019 година.

През февруари 2020 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.1 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6 на сто, а намаление - в добивната промишленост - с 0.6 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 14.3 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.8 на сто, производството на електрически съоръжения - с 5.8 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - с 4.9 на сто. Съществено намаление е регистрирано при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9.5 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.3 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.4 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.5 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2.4 на сто, а спад - в добивната промишленост - с 8.5 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.3 на сто.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 25.1 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - със 17.9 на сто, производството на тютюневи изделия - с 15.4 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 12.2 на сто. Най-голямо намаление е отчетено при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.8 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.3 на сто, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 7.2 на сто.

Как се развива търговията

По предварителни сезонни данни през февруари оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.9 на сто спрямо предходния месец. През февруари 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, нараства с 5.5 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 3.3 на сто, и в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5 на сто. Намаление на оборота е регистрирано в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.3 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено нарастване при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.7 на сто, при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 1.5 на сто, и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.4 на сто. По-съществено намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3.5 на сто.

През февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 10.2 на сто) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.4 на сто). Намаление е отчетено при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.9 на сто).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 17.3 на сто, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 14.8 на сто, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 10.7 на сто, и в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.4 на сто.

Какви са темповете при строителството

По предварителни данни през февруари индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.6 на сто под равнището от предходния месец. Календарните данни показват намаление от 1.1 на сто на строителната продукция през февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

През февруари индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 0.8 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.3 на сто.

На годишна база понижението на календарния индекс на строителната продукция през февруари 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 2.4 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.8 на сто.