Електроенергията може да изпревари петрола като най-голям енергиен източник в света до 2040 г., а делът на енергията от вятър и слънце в световното производство на електроенергия ще нарасне от 7% на 45%, като всички възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) заедно ще генерират повече от 70% от общото производството. Прогнозата се съдържа в новия доклад на МАЕ, публикуван на 27 октомври и който предлага препоръки за това как електроенергийният сектор да отговори на променящите се предизвикателства за електрическите системи от увеличаващата са електроенергия от ВЕИ, кибер заплахите и извънредните климатични събития.

В частта си за ролята на електричеството за просперитета на обществото, от МАЕ заявяват категорично, че делът на електроенергията в крайното потребление на енергия ще нараства. След като се увеличи от 15% през 2000 г. до 20% към днешна дата, се очаква да нарасне до 24% до 2040 г.

По отношение на инвестициите от МАЕ отбелязват, че независимо от впечатляващия ръст на вятърните и слънчевите фотоволтаични системи през последните години, общите разходи в енергийния сектор изглежда са по-малки от тези, които ще са необходими за посрещане на предстоящите предизвикателства пред сигурността.


 Как ще се развива световната енергетика - повече в 3е-news.net >>


Световните инвестиции в енергийния сектор намаляват с 20% или с 400 милиарда щатски долара през 2020 г. във връзка с кризата с Covid-19. Най-силно е отрицателното въздействие върху петролния и газовия сектор спрямо електроенергийния.

Общото ниво на инвестиции в енергия през 2020 г. намалява с 10%. Здравната криза предизвиква допълнителен спад от 9% на глобалните разходи за електрическите мрежи, които вече спаднаха със 7% през 2019 г.