ДФ "Земеделие" обяви днес, че превежда на десетки милиони на хиляди биопроизводители. Също така започва прием на заявки за финансова помощ за събиране на реколтата на зелено от грозде и за застраховане в сектора.

Фондът съобщи, че са преведени 42 428 000 лв. по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. Плащания постъпиха по сметките на 3345 земеделски стопани с одобрени заявления по направление "Биологично растениевъдство", "Биологично животновъдство" и "Биологично пчеларство" за Кампания 2020.

В направление "Биологично растениевъдство" субсидии получиха 2195 стопани с общ размер 33 007 000 лв. 61 фермери получиха общо 408 000 лв. за биологично отглеждане на животни. Финансова подкрепа от 9 013 000 лв. са преведени на 1182 биопчелари, отбеляза в съобщението си ДФ "Земеделие".

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г.

Помощта по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

ДФ "Земеделие" съобщи също, че от днес, 17 май, започва прием на заявления за финансово подпомагане по мерки "Събиране на реколтата на зелено" и "Застраховане на реколтата" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 - 2023 г.

Приемът по мярка "Събиране на реколтата на зелено" ще е до 28 май 2021 г. Определеният бюджет е в размер на 2 млн. лв. Финансира се пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула.

До 15 юни 2021 г. е приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Застраховане на реколтата". По нея ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител, както и загуби, причинени от пандемии при хората.