Покачващите се цени на енергията поставят индустрията в неблагоприятно положение и затрудняват възстановяването ѝ след пандемията от COVID-19. Българската индустрия не може да издържи още дълго време на този ценови натиск! Това заявяват в своя позиция от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Документът бе изпратен до медиите и е oтносно продължаващата неблагоприятна среда за българската индустрия, породена от високите цени на енергийните пазари.

Ето какво пише в позицията:

С тревожност отбелязваме, че цените на електроенергията както в Европа, така и в България достигат рекордно високи стойности от съществуването на свободния енергиен пазар. Следва да се отбележи също така, че средната цена за базов товар в сегмента "ден-напред" за месец август е 218,17 лв./MWh. В сравнение със същия период на миналата година цената на електроенергията на този пазарен сегмент се е увеличила 3 пъти, обясняват от БФИЕК.

Нещо повече, цените на природния газ са се увеличили близо 5 пъти през последната една година, което се дължи на повишеното търсене след COVID-19, както и на ниското ниво на запълване на хранилищата в европейски мащаб. Това оказва влияние върху цените на електрическата енергия в Европа, тъй като природният газ се използва все по-често като гориво за производство на електроенергия в хода на "Зеления преход".

Друг важен фактор, който влияе на формирането на цената на енергията е и нарастването на цените на въглеродните емисии, които през последния месец надвишиха 60 евро/т CO2. В България все още не е въведен механизъм за компенсиране на непреките разходи за емисии в подкрепа на индустрията, който е широко възприет в множество страни-членки на ЕС.

Само преди месец на пазара на електроенергия при подобни високи ценови равнища редица структуроопределящи енергоинтензивни предприятия временно преустановиха дейността си!

Все още липсва стабилност на пазара в дългосрочен план. Напротив -сега отново ставаме свидетели на рекордно високи цени! За днешния ден постигнатата средна цена на пазар "ден-напред" е в размер на 335,51 лв./MWh. Ситуацията продължава да се влошава, а индустрията се нуждае от пазарно функционираща и предвидима енергетика, за да не изпадне в колапс!

Българската енергоинтензивна индустрия е от ключово значение за икономическия растеж на страната. Предприятията в БФИЕК са структуроопределящи за националната икономика с висок принос към износа и брутната добавена стойност.

Нещо повече, тези енергоинтензивни предприятия стоят в основата на постигането на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика -инициативи, заложени в "Зелената сделка" на ЕС!

Имайки предвид гореизложеното, както и сходната позиция на Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори по отношение на ценовите равнища в Европа, БФИЕК категорично настоява за осигуряване на стабилност на енергийните пазари и ограничаване на отрицателното въздействие на цените на енергията върху конкурентоспособността и жизнеспособността на българската индустрия. Мерките, за които настояваме, са:

- Незабавно организиране на отделни търгове за продажба на електроенергия на енергоинтензивната индустрия чрез формиране на пазар на едро;

- Въвеждане на механизъм за компенсиране на непреките разходи за емисии въглероден диоксид. Това е позволена помощ от страна на Европейската комисия, като критериите за допустимост са определени в конкретни насоки;

- Включване на реакция на товара (demand-side response) на потребители, отговарящи на технологичните изисквания, към разпределянето на разполагаем диапазон за вторично регулиране;

- Облекчаване на всякакви други тежести в крайната стойност на енергията в съответствие с насоките на Европейската комисия.

3e-news.net