Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, внесени от Министерския съвет.

Измененията предвиждат премахване на възможността за акционерни дружества и за командитни дружества с акции занапред да издават акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на преносител се заменят с поименни акции. Предвиден е деветмесечен срок, в който дружествата да приведат дейността си в съответствие с новите разпоредби.

Необходимостта от въвеждането на измененията произтича от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи акции на преносител.

Лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител е титуляр и на правата по тях. Това прави смяната на собственика (титуляра на правата) много лесна, като за това е необходимо единствено физическо предаване на акциите, се посочва в мотивите.

След приемането на законопроекта България ще бъде третирана като прозрачна данъчна юрисдикция и надежден партньор в общите международни усилия за предотвратяване на трансграничното укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане. Това ще се отрази благоприятно върху инвестиционния климат в страната, смята вносителят