ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД започна изпълнението на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Продължителността на проекта "Професионализъм чрез обучение в ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД е 18 месеца. Той е насочен към осигуряване на равен достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, повишаване на квалификацията на заети и безработни лица, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка.

Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта, са за подобряване информираността на служителите, относно пазарната позиция на Компанията на отделните сегменти на застрахователния пазар в България, както и конкурентните предимства на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД. Формиране на конкретни специфични знания, умения и компетенции за изпълнение на служебните им задължения, според високите стандарти в застрахователния сектор. Ще бъдат усвоени конкретни знания, умения и компетентности за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело". 205 заети лица от Компанията ще преминат и през обучение по английски език, с цел повишаване производителността на труда, създаване на устойчива заетост и подобряване качеството на предлаганите застрахователни услуги.

Чрез реализирането на проекта се повишат уменията на целевата група, придобиване на необходимата квалификация, увеличаване продължителността на заетост и предоставянето на иновативни специфични обучения, които ще осигурят връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието.

23 години ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД влага усилия в развитието на потенциала на целия екип, за да бъдат те конкурентоспособни за нуждите на пазара на труда. Компанията вярва, че поради постоянното увеличение в продължителност на работния живот, по-голямата мобилност между различните форми и сектори на заетост, заетите се нуждаят от непрекъснато развитие на уменията си.