Лиляна Георгиева е част от екипа на Филип Морис България от август 2022 г. Тя има над 15 години опит в областта на правото и регулациите, като почти десет от тях ръководи правния отдел в България на международна компания за производство на стъклен амбалаж BA Glass. Била е и адвокат в кантора, обслужваща корпоративни клиенти. Магистър по право е от Софийски университет "Св. Кл. Охридски", като там завършва и магистратура в областта на човешките ресурси и управлението на хора.

Да започнем от основния въпрос - каква е ролята на правния отдел в една голяма корпорация?

По мои наблюдения, в пътя на растежа си всяка компания достига мащаб, в който идва и моментът, когато вече става необходимост юристите да бъдат част от структурата на компанията. Била съм и адвокат - външен консултант на различни бизнеси, и юрисконсулт вътре в компанията и от първа ръка ясно съм видяла разликата в ролята и приноса на юриста към дейността на бизнеса, когато е част от екипа. За постигане на максимална ефективност, всяка голяма корпорация има необходимост от правен отдел, който да е запознат с всеки аспект и детайл от функционирането й - от дребните особености и специфики на ежедневната работа на служителите й, до глобалните мисия, визия и стратегия. Опитът ми досега показва, че ролята на един юрист в голяма компания е не просто да знае добре законите и съдебната практика, а винаги да взема предвид глобалните ѝ цели, мисия и визия при осигуряване на необходимото нормативно съответствие.

По какво се различава работата Ви във Филип Морис България от опита Ви в професията досега?

Неминуемо част от работата ми е типична за ролята на правния отдел във всяка голяма компания, която е част от мултинационална група. Това, което отличава Филип Морис, е степента на ангажираност и значението, което е отредено на тази функция глобално в компанията и локално във всеки пазар. Тя не се изчерпва с простото осигуряване на законово съответствие на дейността на дружеството. В момента имам стратегическа роля на важен партньор на бизнеса. Това дава възможност и за един проактивен подход в цялостната дейност на правния отдел. Така ние помагаме ефективно на бизнеса по начини, които в обичайна корпоративна среда биха били доста по-ограничени. Лично за мен, като професионалист, работата ми във Филип Морис България е едно предизвикателство, което ми дава възможност да се развивам в сфери, които не са типични за един юрист - като част от ръководния екип участвам в изграждане на бизнес стратегия, в структуриране на приоритети и в изпълнение на корпоративните цели през призмата на законодателната рамка, в която бизнесът ни оперира.

Какви според вас са силните ви професионални страни, които компанията оценява като подходящи от гледна точка на целите, които сте си поставила?

Филип Морис е компания, в която постигането на резултати по начин, съответстващ на етичните правила, се цени високо. Според мен така и трябва да бъде. Всеки бизнес, всяка идея, се реализира чрез практическите си резултати и ефект. И в работата си, и в живота аз съм силно ориентирана към съответния резултат от това, което правя и най-вече към неговото практическо значение и смисъл. Колкото по-амбициозна е целта, толкова повече фокус, постоянство и целеустременост изисква, за да бъде постигната. Глобалната цел на Филип Морис за бъдеще без дим е толкова амбициозна, че преобръща цяла една индустрия. В световен мащаб компанията е инвестирала над 10,5 млрд. долара в научната разработка и пазарна реализация на бездимни продукти, коите имат потенциала да са по-малко вредни алтернативи на тютюнопушенето. Потребителите ни на глобално ниво са над 27 милиона - това е един впечатляващ резултат по пътя към постигане на крайната ни цел за бъдеще без дим.

Какво ви привлече в компания, чийто бизнес е строго регулиран и какви са основните предизвикателства пред вас?

Строгата регулация е професионално предизвикателство сама по себе си и често е нужен сериозен професионален опит за справяне с някои ситуации. При такава степен на детайлност на нормативната уредба, по необходимост се налага юристът винаги да мисли комплексно при преценката дори и на наглед лесни въпроси, тъй като винаги има повече от един аспект на регулация, който следва да бъде съобразен. Компанията е структурирана така, че юристите от всеки пазар са част и от глобалния правен екип, в който работим заедно и в който има синергии и подкрепа. Едно от съществените предизвикателства в моята работа е и фактът, че регулациите често изостават доста от бързите темпове, с които иновациите променят света около нас всеки ден.

Филип Морис Интеренешънъл преминава през мащабна трансформация в мисията си за бъдеще без дим? Каква е приносът на законодателството и регулациите според вас в този процес?

Важно е регулациите е да се развиват успоредно с напредъка на обществото и бизнеса - да се прави обстойна оценка на въздействието от прилагането им и да бъдат съответно променяни, ако се установи, че на практика не работят достатъчно добре. Законодателната рамка е от съществено значение за трансформацията на тютюневата индустрия към бъдеще без дим. Опитът категорично е показал, че регулация, ограничаваща се само до "забрана", не работи добре, в някои аспекти се постига дори обратният ефект - просто такава е човешката природа. Подход, в който не се отчита човешкият фактор и неговите специфични особености, не дава желаните резултати. Ние във Филип Морис Интернешънъл сме поставили потребителите в центъра на нашата вселена, като това не следва да се разбира само от комерсиалната гледна точка. Въпреки множеството научни данни за най-опасната форма на употреба на тютюн - тютюнопушенето, по данни на СЗО все още има над 1 млрд. пушачи в световен мащаб като прогнозата ѝ е, че този брой се очаква да се запази в следващите години. Подходът само на рестрикция очевидно не постига целените резултати. Отчитайки именно човешкия фактор при пушачите, за постигане на бъдеще без дим и редуциране на вредата за тях, по-добрият подход е да им се предоставят алтернативи с потенциално намален риск в сравнение с традиционното пушене. Именно там регулациите могат да имат съществен принос. Пример за това е Швеция, където държавата е предприела съответните законодателни инициативи, за да стимулира пушачите да употребяват бездимни алтернативи вместо да пушат цигари и резултатите са налице - отчитат се най-ниските нива на заболяваемост, свързана с тютюнопушенето, в Европа.

Регулациите често изостават, когато става въпрос за прогресивни нововъведения - каква е ролята на правните отдели в компаниите за адресиране на това предизвикателство?

Да намериш баланса винаги е предизвикателство - не само в професионалния, но и личния ни живот. Считам, че силата на юристите е в това да боравят с факти и да базират изводите и действията си на съответните доказателства. А това е от изключителна важност, когато става въпрос за иновации. Това как биха се променили регулациите е неразривно свързано с убедителни доказателства за влиянието, което определена иновация има върху обществото. Според мен ролята на юристите в една такава ситуация е да бъдат посредника, който да подпомогне активния диалог на всички заинтересовани страни в процеса. Само така биха могли да се определят правилно посоките, в които следва да се развива законът, следвайки динамиката на обществото и прогреса, който бизнесът предоставя чрез иновациите.

Процесът по пускането на нов продукт на пазара лесна задача ли е от правна гледна точка?

Рядко съществуват лесни задачи, когато става въпрос за осигуряване на нормативното съотвествие на бизнеса. Колкото повече регулации има, толкова по-сложен и комплексен е един такъв процес. А когато става въпрос за иновативни продукти, които нямат аналог, то той става още по-предизвикателен. Мога да споделя, че имах уникалния шанс да участвам в целия сложен и дълъг процес по подготовка и пускане на пазара в България на най-новия продукт на компанията - IQOS ILUMA с технология Smartcore Induction System™, която действа чрез индукционно нагряване на тютюна отвътре, без нагряваща пластина в холдъра и без нужда от почистване. Тази технология се прилага за първи път при нагряването на тютюна и на базата на опита ни от други страни, вече сме убедени, че ще имаме успех.

Как виждате развитието на кариерата си в следващите две до три години?

Първото предизвикателство, с което трябваше да се справя още с идването си в компанията, бе да се създадат механизми за устойчивост в колаборацията на правния отдел с другите функции в организацията, да се изградят партньорски взаимоотношения и доверие от страна на бизнеса, че ние сме винаги насреща, за да помогнем да се реализират идеите. В момента фокусът ми е реорганизиране на процесите в отдела и цялостна промяна на подхода в работата ни, за да съответства на мащабната трансформация, през която преминава компанията и да отговаря по-пълно и точно на всички нужди в този процес. А те далеч надхвърлят простото консултиране по правни въпроси и цитати от законодателни актове и съдебна пратика.

Работя активно и за концептуална промяна в начина на взаимодействие между нас юристите и останалата част от бизнеса - от реактивен и действащ по необходимост към проактивен и партниращ си с бизнеса. Един от приоритетите ми е да приложа нови, по-подходящи процеси и да оптимизирам съществуващите, използвайки натрупания професионален опит през годините и най-добрите практики от всички сфери, в които съм работила. Целта ми е в пълнота да се реализира на практика партньорството на правния отдел с бизнеса за постигане на глобалната ни визия за бъдеще без дим.

 

*Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.