Върховният административен съд потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ, съобщиха от регулатора. 

Припомняме, че с Решение № 1475/ 14.12.2017 г. КЗК наложи санкции за извършени нарушения на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическата група на ЧЕЗ. КЗК установи, че предприятията прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 057 140 лв. на "ЧЕЗ разпределение България" за нарушението, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез:

  1. обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени; 
  2. възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 136 400 лв. на "ЧЕЗ електро България" АД за нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЧЕЗ и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез осъществяване на обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени.

Решението на КЗК е окончателно потвърдено в цялост с Решение № 984/26.01.2021 г. на Върховен административен съд, постановено по адм. д. 6582/2020 г. ВАС е приел, че практиките, прилагани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД, които са част от обща стратегия и в общ интерес на предприятие от групата, имат антиконкурентен ефект, който се изразява в дискриминиране на независимите търговци извън групата и ограничаване на търговията с електрическа енергия.