Топлофикация Велико Търново изрази дълбоко възмущение от разпространените твърдения за "драстично поскъпване" на топлинната енергия, които дружеството отхвърли като противоречащи на истината.

От Топлофикация ВТ заявяват, че както всички топлофикационни дружества, и те са спазили закона и регламента за прилагане на държавно утвърдената процедура. В същото време заради социалната отговорност, която дружеството носи, не ръководството му не може да остане в пасивна позиция в условия на разпространение на неверни твърдения и откровени заблуди към техните клиенти и обществеността "с очевидно користни цели".

Ето какво още се казва в позицията на Топлофикация ВТ АД, подписана от ръководството на дружеството:

Създалата се ситуация е резултат от прилагане на строгия регламент за подаване на заявления за актуализация на цените на топлинната енергия, който е основан на ясни и категорични правила, а не на непредвидими от топлофикационите дружества събития, каквото е обявяването на нова цена на природния газ в рамките на 12 астрономически часа след крайния срок за подаване на заявленията им. Във връзка с горното Топлофикация ВТ АД категорично се разграничава от всякакви изявления, създаващи фалшиви новини, със следното:

1.Както всяка година, за новия ценови период сме подготвили своите разчети според всички изисквания на създадения и утвърден от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране регламент. Резултатите в тях, изчислената цена на топлинната енергия, са на база на действаща официално към момента на изготвянето им цена на природния газ, т.е. към 31 Март 2020 година. Невъзможно и недопустимо, според закона, е нашето, а и на всяко друго дружество, заявление да отразява неизвестни и неутвърдени бъдещи промени.

2.Комисията за Енергийно и Водно Регулиране утвърждава пределна цена на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество. Стойността на тази цена се определя според границата на социална поносимост и изразява политиката за достъпност на услугата централизирано топлоснабдяване за обществото. Всяко топлофикационно дружество осъзнава това и не възприема заявленията за корекция на цента на топлината енергия като искане за увеличение, а като баланс между обществения интерес и оцеляването като икономически субект. Независимо от утвърдената цена, всяко топлофикационно дружеството може да я намалява чрез промоции и клиентски кампании, каквито Топлофикация ВТ АД провежда от години, съгласно своя собствена политика.

3.В знак на солидарност към своите потребители, в тежките условия на борба срещу разпространението на COVID 19, Топлофикация ВТ АД предвижда да облекчи своите клиенти чрез въвеждане на пределна цена на топлинната енергия през предстоящия летен период, от 01 Май до 31 Октомври 2020 година, за подгряване на битова гореща вода в пъти по-ниска от действащата към момента.

4.В нашето заявление за новия ценови период, резултатът за стойността на цена на топлинната енергия беше по-висок от действащата към момента, но предвид промяната в цената на природния газ от 01 Април 2020 година, цената на топлинната енергия категорично ще бъде по-ниска от тази до момента.

5.Топлофикация ВТ АД оперира, заплащайки природния газ по действащите цени до 31 Март 2020 година, и според утвърдените от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране цени на топлинната енергия, в тази връзка начисляваните задължения на клиентите на дружеството до този момент категорично не могат да бъдат квалифицирани като неправомерни, надвзети, или неоснователни според закона. След приетата нова цена на природния газ със задна дата, Дружеството ще компенсира своите клиенти, за обхванатия от промяна минал период, непосредствено след, и с темпа на, компенсацията, която ще извърши доставчикът на природен газ.

Още един път категорично се разграничаваме от изявленията през изтеклото денонощие на редица субекти в множество телевизионни предавания, електронни и печатни медии, които не изясняват създалата се ситуация, а предизвикват ескалация на общественото напрежение. Това е недопустимо, не само предвид настоящото затруднено положение, но и от гледна точка на спазване на елементарни морални норми, обществена отговорност и професионализъм.

Оставаме на разположение за всякакви въпроси и дискусии, които са в обществен интерес.

Желаем светли празници на всички българи, заедно и сплотени ще се справим с всички трудности и предизвикателства.