"Топлофикация София" ЕАД ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ през 2020 г., съобщиха от топлофикационното дружество.

Съгласно приетата през юли 2019 г. от Столичния общински съвет стратегия за финансова стабилизация и технологично обновление на "Топлофикация София" ЕАД, топлофикационното дружество е извършило необходимата подготовка за самостоятелно участие на българския електроенергиен пазар. В тази връзка Управителният съвет на дружеството е утвърдил изискванията за провеждане на процедура за избор на координатор на стандартна балансираща група и Вътрешни правила за участие на Българската независима енергийна борса.

Съгласно изискванията на Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, "Топлофикация София" ЕАД, в качеството си на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, следва да избере фирма-координатор на стандартна балансираща група. Фирмите-координатори на балансиращи групи са посочени в публичния регистър на Комисията за енергийно и водно регулиране и те ще бъдат поканени да представят оферти. По този начин ще бъде осигурена възможност за напълно прозрачен и максимално изгоден за дружеството избор, допълват от "Топлофикация - София".

Управителният съвет на "Топлофикация София" ЕАД е решил и за самостоятелно участие на компанията на БНЕБ през 2020 г. С за максимално ефективната позиция на дружеството по отношение реализирането на произвежданата собствена електрическа енергия са заложени следните условия: избор на пазарен сегмент за продажба през БНЕБ на електрическа енергия; анализ на финансовият риск, произхождащ от продажба на произведената електрическа енергия и риска от липса на купувач и невъзможност за реализация на количествата и най-важното - възможност за авансово плащане по двустранни договори за продажбата на енергия

Утвърдената Процедура за избор на координатор на стандартна балансираща група и Вътрешни правила за избор на купувач на произведената от дружеството нетна активна електрическа енергия осигуряват пълната прозрачност при реализирането на една важна дейност, от която зависят производствената и финансова стабилност на "Топлофикация София", пише в съобщението.