"Топлофикация Перник" инвестират в нови технологии във връзка с изискванията на Европейската "Зелена сделка". Един от големите, стратегически проекти на предприятието, е целогодишното производство на енергия от природен газ. За изпълнението на тази цел са закупени газови когенератори. Очакванията са през следващата година новите мощностите да бъдат включени в експлоатация. Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на "Топлофикация Перник", като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии, заложени в Европейската зелена сделка". Това заяви Ясен Кацаров, директор на предприятието. По думите му на този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон.

"С производството на енергия от природен газ ще се допринесе за устойчивото развитие както на предприятието, така и на Югозападния въглищен регион. "Топлофикация Перник" е едно от дружествата, които имат важна роля за енергийния отрасъл на България и основен работодател за Перник и останалите населени места", посочи Кацаров.

"Едно от най-големите предизвикателства за енергийния преход у нас е, че в България при производството на електрическата енергия от въглища се отделят значителни емисии на въглероден диоксид. В същото време икономиката ни не е енергийно ефективна по съвременните критерии. Също така не трябва да се пропуска и фактът, че някои наши съседни страни нямат подобни амбиции за намаляване на въглеродните емисии. Необходимо е да се търсят решения, които ще са приложими в краткосрочен период от време, за да отговорим на европейските изисквания за постигане на въглеродна неутралност", заяви Ясен Кацаров.

По думите му основните проблеми, свързани с бързото осъществяване на енергийния преход на въглищните централи, са от една страна големите инвестиции в нови мощности, които работят на алтернативни горива. От друга, човешкият фактор и хилядите заети, ангажирани в производството. Не на последно място, снабдяването с електрическа енергия на страната ни", посочи Кацаров.

"Необходим е плавен и справедлив преход за страната ни. Днес се убедихме в необходимостта от дългосрочнавизия в енергетиката. В последната година имахме увеличено търсене на енергия от една страна заради възстановяването на икономиката ни в условията на пандемични вълни. От друга е налице глобалното увеличение на цените на енергийните продукти като напр. природният газ. Горивото, което ще има преходна роля за трансформацията на въглищните централи у нас." заяви Кацаров. По думите му е необходимо избор на най-добрия сценарии не само на "Топлофикация Перник", но и за останалите топлоцентрали, работещи на въглища, за да се постигне справедлив преход към нисковъглероднопроизводство от гледна точка на икономическата жизнеспособност, както и за постигане на целите за декарбонизация без да бъде засегната сигурността на електроенергийната система.

"Вярвам, че с активен диалог и ползотворно сътрудничество с всички заинтересовани страни в процеса на трансформация на цялата икономика на България, ще се предприемат необходимите действия за постигане на справедлив преход към нисковъглеродно производство на електрическа енергия. При обсъждането на плана за зелената сделка трябва да бъдат включени усилията на държавата, синдикатите, НПО-тата, водещи учени и експерти от университетите в България.

Директорът на "Топлофикация Перник" подчерта, че е необходимо да се работи за развитието на целия Югозападен въглищен регион. "Най-важният фактор за бъдещи чуждестранни инвестиции в България е осигуряването на благоприятен инвестиционен климат. Това се дължи на факта, че в сектор "Енергетика" проектите са дългосрочни, капиталоемки и има редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени като например екологичните", сподели Кацаров.

"Топлофикация Перник" е от ключово значение за енергийната сигурност както на Перник и областта, така и за цялата страна.

"За гарантиране на сигурно топлоподаване по време на отоплителния сезон, както и за производството на електрическа енергия, в началото на август месец започнахме подготовка на мощностите и оглед на цялата топлопреносна мрежа. Извършихме профилактика и всички необходими ремонтни дейности на съоръженията и очистващите инсталации на територията на предприятието", заяви Кацаров. По думите му всяка една топлоцентрала в България има съществена роля през студените месеци от годината и помага за осигуряване на електрическа енергия, особено при непредвидени обстоятелства.", подчерта Кацаров.