Не едно и две предприятие, особено тези от енергетиката, стават заложници на неправителствени или граждански организации, създадени с цел опазване на природата, но на практика печелещи от деструктивно поведение, фалшиви новини и жалби по институциите.
В това отношение ТЕЦ "Бобов дол" не прави изключение и е точно в такава клопка.

От дружеството излязоха с официална позиция по случая. Публикуваме я без редакторска намеса:   

Какво се случи?

В началото на тази година взехме решение да се откажем от използването на отпадъци като гориво. Взехме това решение, не защото смятаме, че е правилно, не защото е екологично съобразно, тъй като показателите при изгаряне на това гориво са по-добри, отколкото при изгарянето на въглища, а го взехме, защото борците за екология настроиха хората срещу едно екологично решение. Като предприятие, работещо на територията на област Кюстендил, ние се стремим да слушаме хората и да спазваме стриктно правилата, въведени от институциите.

Въпреки разрешението на институциите, препоръките на Европа, ние се съобразихме с хората и отчетохме своята грешка - а именно, че неуспяхме достатъчно ясно да обясним какъв е ефектът от това, което правим. И то защо, заради гръмките крясъци на точно такава организация.

Днес няма да мълчим и няма да допуснем за втори път да бъдем в плен на нечии амбиции за повишаване на доходите или за отчитане на дейност за наша сметка.

Ще продължим да търсим екологична алтернатива, която да е обществено приемлива, която да съхрани това голямо предприятие заедно с работните места, и то без да се отразява осезателно на крайната цена на произвежданата енергия.

Изкарваме прехраната си с много работа, а не с викане пред нечии прозорци.

Готови сме да изслушаме всеки човек, експерт или организация, която предлага градивни решения.

В доказателство на това, че нападките срещу ТЕЦ "Бобов дол" са неоснователни и клеветнически, прилагаме хронология на събитията, защото не ТЕЦ "Бобов дол" е оставил вратичка за изгаряне на отпадъци, а зелените организации с действията си не позволяват да затворим тази страница документално.

Иначе, за нас тя е затворена и продължава напред.

Хронологията на нашето отказване:

1. Входирано писмо от Бобов дол в Прокуратурата на Р.България с Вх № PRB202005428297I/16.04.2020 г., до МОСВ Вх.№26-00-435/ 16.04.2020 и РИОСВ Перник с предложение административната мярка да бъде променена в частта само за изгаряне на РДФ. Писмото остава без отговор от страна на институциите;

2. Входирано второ писмо отново до Прокуратурата на Р.България, МОСВ Вх.№26-00-521/ 07.05.2020 год. , Изпълнителна Агенция по Околна Среда(ИАОС), РИОСВ Перник относно промяна на комплексното разрешително на Бобов дол с искане за становище и определяне на приложима процедура;

3. Получено писмо от ИАОС Изх.№ КР-1113/13.05.2020г, с копия до гл.Прокурор, МОСВ, РИОСВ Перник, в което ИАОС казва, че поради процесуална недопустимост съгласно АПК (административнопроцесуалния кодекс) във връзка със жалба на сдружение "За Земята" и поради това,че съдебното решение не е влязло в сила и не представлява стабилен индивидуален административен акт, ИАОС не може да определи следащите действия;

4. Междувременно от МОСВ с Изх. № 26-00-435/08.05.2020 г. относно предприемане на действия за промяна на издадено комплексно разрешително на Бобов дол, в което МОСВ казва, че органът по тази процедура е ИАОС, но конкретизира, че при едновременно изгаряне на въглища и биомаса НДЕ се определя от МОСВи ИАОС, съгласно действащите норми за ГГИ с Решение на Комисията от 31.07.2017 и Директива 2010/75/ЕС

5. С изх №26-00-521/10.06.2020 МОСВ изпраща до ИАОС с копие до Бобов дол, Прокуратурата и РИОСВ Перник, в което МОСВ разяснява случая на ИАОС за планирани промени на дружеството, и че за допустимост на административното производство следва да липсва висящо административно производство със същият предмет, както и че изпълнителният директор на ИАОС е КО за издаване, отказ, преразглеждане и актуализиране на КР

6. ИАОС с Изх.№КР-1572/30.06.2020 изпраща писмо до БОБОВ ДОЛ с копие до Сдружение "За Земята", МОСВ и РИОСВ София относно Предложение от "За Земята" за оттегляне на Решение№ 45-Н4-И0-А0/09.04.2020 на Бобов дол. Цитирано и писмото по т.1 от хронологията. ИАОС искат от БОБОВ ДОЛ предвартелно съгласие за оттегляне на издаденого Решение за комплексното разрешително в неговата цялост

7. Изпращаме писмо до ИАОС, в което Бобов дол изявява желанието си да измени комплексното си разрешително и преработи като промени тази част от възможните използвани горива.

Повече от това, че централата иска да чуе общественото мнение и да се съобрази с него, трудно можем да кажем, че можем да направим.

Промяна се прави с факти, действия и работа, а не с общи приказки.