ТЕЦ Бобов дол и Брикел изпратиха отворени писма до най-висшите институции в държавата, в които заявиха несъгласието и споделиха притесненията си във връзка с информацията, че предстои да бъдат затворени.

Писмата са подкрепени и подписани от местната власт и местните структури на КТ Подкрепа и КНСБ.

В становищата двете дружества споделят своите планове за енергийна трансформация и подчертават своята стратегическа важност за районите, в които работят. Писмата са изпратени и до Министъра на енергетиката.

Ето и пълните текстове на позициите на дружествата без редакторска намеса:

ТЕЦ "Бобов дол"

С настоящето писмо искаме да изразим силно притеснение и възмущение относно информация по повод изказване направено многократно от Асен Василев, Министър на финансите и заместник министър-председател по еврофондовете, че "....Енергийната мощност ТЕЦ Бобов дол трябва да бъде затворена, заради Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ и в тази връзка Ръководството на централата, община Дупница, община Бобов дол, ръководствата на минната индустрия, организациите «КНСБ» и «Подкрепа» Ви отправяме покана за преразглеждане на тази позиция относно «ТЕЦ Бобов дол» АД , с. Големо село, община Бобов дол.

Считаме, че институциите, следва много внимателно и отговорно да засягат темата, касаеща въглищните централи, след което да се съсредоточат към реализирането на адекватни и последователни политики, съобразени със състоянието на българската енергетика, т.к. тя е тежко зависима от тях. Обръщам Ви внимание, че предложените от България решения за икономическа и енергийна трансформация във въглищните региони, определени и разписани във версия 1.1 на НПВУ от 16.04.2021 г. са приети като предварително допустими от ЕК.

На територията на Югозападна България е разположена една от основните кондензационни въглищни централи в страната, а именно "ТЕЦ - Бобов дол" АД. Централата е най-големият работодател и данъкоплатец в община Бобов дол. «ТЕЦ Бобов дол» АД е кондензационна топлоелектрическа централа за производство на електрическа енергия с общ капацитет 1 716 MWth (630 MW) и към днешна дата централата е запазила в цялост производствените си мощности.

ТЕЦ "Бобов дол" АД в икономически и социален аспект е предприятие с такъв мащаб в Югозападна България, което осигурява и може да подсигури и в близко бъдеще устойчиво енергийно, икономическо и социално развитие на цяла Югозападна България, преодолявайки успешната си трансформация, чрез реализацията на новите си инвестиционни намерения, за които дружеството има проектна, икономическа и енергийна готовност, а именно използването на природен газ, изграждане на фотоволтаичен парк, развитието на системи за производство и съхранение на водород и въвеждане на газоводородни турбини. Евентуалното затваряне на ТЕЦ Бобов дол АД ще доведе до риск работещите в сектор Енергетика към момента в област Кюстендил, Благоевград и Перник да останат без работа, което ще доведе до намаляване на темпа на устойчиво икономическо развитие и България да се превърне в държава неотговорила на основния принцип и мото на ЕК - "Никой да не бъде изоставен"!

"ТЕЦ Бобов дол" АД е предприятие, което няма аналог в региона и евентуалното затваряне "от днес за утре" ще доведе до икономически и социален срив в цяла Югозападна България. Считаме, че в тези тежки и неясни времена държавата и бизнесът трябва да водят конструктивен диалог за развитието на икономиката в страната, а не чрез публичното пространство да излиза информация за бъдещето на "ТЕЦ Бобов дол" АД. Многократно е изразявана готовност за диалог и посещение в централата за дискусия относно производствена мощност и трудова заетост, политиката на централата от екологична и социална гледна точка.

Обръщаме Ви внимание, че за пореден път излиза информация в медийното и публично пространство, нагнетяваща в обществото социално напрежение, което води до несигурност и чувство за изоставеност в хората от този район на страната. Тази информация по никакъв начин не кореспондира с обективната истина.

"ТЕЦ Бобов дол" АД попада в списъка със стратегически обекти за Националната сигурност на Република България и като такъв извършва дейности от значение за националната сигурност.

ТЕЦ "Бобов дол" АД е значителна генерираща мощност в електроенергийната система на страната, със сериозно участие в регулиране на напрежението и доставките на свободен, регулиран и балансиращ пазар. "ТЕЦ Бобов дол" АД е важен за захранването на гр. София по две направления: към ТЕЦ "София" и към п/ст "София юг". Същевременно, " ТЕЦ Бобов дол" АД е и основен източник за захранване на потребителите в Югозападна България и за регулиране на напреженията в района, особено при намаляване на водните притоци към ВЕЦ в района на Дупница - Сандански - Петрич.

През последнати две години "ТЕЦ - Бобов дол" АД води целенасочена и дългосрочна политика за постигане на ключови цели, припокриващи се с европейската "зелена" политика и активно работи и реализира своите планове и инвестиции за енергийна трансформация, свързана на този етап с използването на природен газ, изграждане на фотоволтаичен парк, развитието на системи за производство и съхранение на водород, като дългосрочно решение. Дружеството има проектна, икономическа и енергийна готовност за трансформация като реализира поредица от инвестционни намерения.

През 2022г. «ТЕЦ Бобов дол» АД стартира изграждането на фотоволтаична централа на площ от 1 343 322 кв.м. с мощност 100 MWh, разположена в непосредствена близост до централата. За реализиране на инвестиционно намерение дружеството има следните документи: одобрен Подробен устройствен план и План за застрояване; Решения № СО-32/11.06.2021г. и № СО-65/03.11.2021г. на РИОСВ - София за преценка необходимостта от Екологична оценка; доклади за инженерно геоложко, хидроложко и хидравлично проучване; становище от ЕСО за сключване на договор за присъединяване на централата и готов проект, с който дружеството до края на месец март 2022г. ще кандидатства за издаване на разрешение за строеж. Дружеството разполага със становище на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД за присъединяването на фотоволтаичния парк към преносната електрическа мрежа на страната.

Предвижда се част от произведена електроенергията от фотоволтаичния парк да се съхранява в батерийно стопанство за съхранение на ел.енергия, включващо монтирането на 25 броя литиево/йонни батерии. Една батерия ще бъде с възможност за съхранение 1000 кV/час - 1 MW.

През 2021г. на основание Закона за енергетиката и Наредбата за присъединяване към газопреносни и газоразпределителни мрежи "ТЕЦ Бобов дол" АД и "Булгартрансгаз" ЕАД сключиха договор за присъединяване на Кондензационната топлоелектрическа централа към газопреносната мрежа в страната.

Дружеството има изготвен проект на подробен устройствен план - парцеларни планове на газопроводно отклонение-високо налягане, директен-присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение, пътна връзка и подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на автоматична газорегулираща станция /АГРС/ за присъединяването на централата. За инвестиционното намерение на дружеството е издадено Решение № СО-64-ЕО/ 2021г. на РИОСВ - София за преценка на необходимостта от екологична оценка. След присъединяването, предвидено за месец август 2022г. от страна на Булгартрансгаз АД, на площадката на централата ще бъде въведена в експлоатация нова газова система за захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите, които са поръчани. Същевременно е предвидено и монтиране на 4 броя газобутални двигатели /ГБД/ с обща сумарна електрическа мощност 38,92 MW. ГБД за производство на ел.енергия, предлагат гъвкавост и безкомпромисна производителност навсякъде, където се изискват мощност и топлина. Газовите двигатели имат най-високата електрическа ефективност за първостепенни двигатели на пазара.

"ТЕЦ Бобов дол" АД ще инвестира и в закупуването на американски газоводородни турбини. "ТЕЦ Бобов дол" АД разполага с готова техническа концепция за инсталиране на високоефективна и гъвкава комбинирана електроцентрала (CCPP), включваща две газоводородни турбини и един цикъл на парна турбина.

Обръщам Ви внимание, че енергийните експерти определят "ТЕЦ Бобов дол" АД, като важен фактор и елемент от енергийната и национална сигурност на страната и значителна генерираща мощност в Югозападна България и от изключително значение за електропреносната мрежа на ЕСО, поради мястото, в което се намира като част от енергийния пръстен на Република България от гледна точка на доставка на енергия в системата и на намаляване на загубите по мрежата на ЕСО.

Не сме наясно друга въглищна централа в страната да е обявила и да работи по толкова категоричен начин като "ТЕЦ Бобов дол" АД за изваждане от експлоатация на въглищата като гориво! Възмутително е някой да си позволява да затваря енергийна мощност през медиите и това да не е коментирано с ръководството на централата!

Реализацията на гореизброените проекти и трансформацията на "ТЕЦ Бобов дол" АД ще подсигури бъдещето с устойчиво енергийно и икономическо развитие на цяла Югозападна България, преодолявайки и необходимостта за успешна трансформация и декарбонизация по направление въглищни региони Кюстендил и Перник, които по дефиниция осигуряват голяма част от енергията и електричеството в тази част от България.

Ръководството на централата е на разположение за водене на разговори и коментари в посока на бъдещето на централата.

С уважение,

Инж. Любомир Спасов, Изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол АД

Адв. Елза Величкова, Кмет на община Бобов дол

Инж.Методи Чимев, Кмет на община Дупница

Инж.Тодор Василев, Председател на КНСБ при ТЕЦ Бобов дол АД

Инж.Ивайло Димитров, Председател на КТ Подкрепа при ТЕЦ Бобов дол АД

 

"Брикел"

"Брикел" ЕАД е първата топлоелектрическа централа в Маришкия басейн и до ден днешен остава една от структуроопределящите мощности в България. Централата е проектирана за производство на топлинна и електрическа енергия чрез изгаряне на лигнитни въглища и обогатено енергийно гориво, което сама произвежда. "Брикел" ЕАД осъществява високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия. С топлинната енергия се подсигурява производството на Брикетна фабрика, която осигурява горива за други топлоелектрически централи.

Силно обезспокоени сме от информацията за затварянето на дружеството поради стратегическата му важност за района, както и за енергийната сигурност на страната.

Преди дни Европейската комисия заяви, че ще гарантира подкрепа за държавите, които решат да удължат използването на въглища. Ръководителят на ЕК по въпросите за климата г-н Франс Тимерманс също подчерта, че страните от ЕС трябва да разширят използването на въглища. Страни като Германия и Румъния вече обявиха, че ще подновят работата на вече затворени въглищни централи. В тази връзка считаме, че предвид несигурността за доставките на природен газ би било пагубно в момент на криза да се затварят мощности на въглища.

Рекордните цени на електрическата енергия доказаха, че страните от ЕС не са готови да се разделят с въглищата. Колкото и да ни се иска да разчитаме на 100% възобновяеми източници на енергия, не сме готови технологично. През зимата при комбинация от силно застудяване, липса на слънце и вятър и замръзване на водните източници, се стигна до изключително сериозен недостиг на електричество, което предизвика шоково поскъпване. Тази зима "лошите" въглищни топлофикации спасиха Европа от режим на тока!

"Брикел" ЕАД осигурява евтина топлинна енергия на над 2000 домакинства в Гълъбово. БЕЗПЛАТНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ получават всички детски градини, училища, болници и сгради на общинската администрация. Прекъсването на топлоподаването ще спре достъпа на хиляди българи до най-евтината опция за отопление. Ако 2000 къщи заменят централното парно с дърва, екологията в района ще пострада. 2000 комина отделят много повече емисии от комина на централа със сероочистваща инсталация и електрофилтри.

Дружеството е сред големите консуматори на въглища от държавните Мини Марица Изток. Ако затворим, добивът ще се намали и държавата ще претърпи финансови щети.

Не бива да пренебрегваме и социалния аспект. "Брикел" ЕАД осигурява прехраната на 1300 специализирани служители. Пряко ще бъдат засегнати и доставчиците, за които дружеството е стратегически търговски партньор. Съкращенията и намаляването на работата на контрагентите ще доведе до сътресения в икономиката на цялата област и до натоварване на националната социално-осигурителна система.

"Брикел" ЕАД подсигурява обогатено енергийно гориво на централите в Русе, Сливен и Перник, както и на ТЕЦ Бобов Дол, който е гарант за енергийната сигурност. "Брикел" ЕАД е пряко свързан с над 6 000 работни места в 5 български области!

В плановете за енергийна трансформация не разглеждаме възможността за затваряне поради гореизброените причини, а мислим за енергийна трансформация.

Сред успешните нови проекти на "Брикел" ЕАД е внедряването на биомаса, която е доказан 100% екологичен източник на енергия. Ще инвестираме в нови топлоколектори, изграждане на предкамерна пещ и рехабилитация на обогатителната инсталация, което ще позволи увеличаване на дела на произведената безвъглеродна енергия.

Дружеството работи за изграждане на газопровод с цел използване на природен газ с оглед близостта до газовия колектор на "Булгартрансгаз" и интерконектора "Александруполис - Стара Загора".

Водим преговори с американска компания за закупуване на 2 газови турбини с обща мощност от 120 мв и една парна турбина от 60мв.

Реализацията на гореизброените проекти ще подсигури устойчивото енергийно и икономическо бъдеще на Южна България!

Ние от "Брикел" ЕАД заявяваме готовността си да работим активно за трансформация на предприятието и се ангажираме публично да запазим всички работни места!

Уважаеми господин Радев,

Уважаеми господин Петков,

Уважаеми господин Минчев,

Уважаеми господин Василев,

Апелираме за внимание към стратегическата важност на "Брикел" ЕАД за българската енергетика преди да бъде взето решение за затваряне на частно дружество, с 1300 служители, осигуряващо единствената опция за централно отопление в гр. Гълъбово, гориво за 5 централи и преди всичко изразява готовност да извърши енергийната трансформация според желанието на Европейския съюз.

Ръководството на "Брикел" ЕАД, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа" и кметът на Община Гълъбово Ви молят за среща, на която да Ви запознаем с проектите за модернизация и постигане на зелено производство на енергия, като се надяваме на конструктивно сътрудничество!

С уважение:

Янилин Павлов, Изпълнителен директор на "Брикел" ЕАД

Николай Колев, Кмет на Община Гълъбово

Диана Тунева, Председател на КНСБ при "Брикел" ЕАД

Иван Иванов, Председател на КТ "Подкрепа" при "Брикел" ЕАД