Председателят на Софийския районен съд е разпоредил на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, да спрат достъпа от територията на България до 4-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници. Това трябва да се случи в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН (14 януари 2021 г.)

Както Dir.bg вече писа става въпрос за четири онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, притежавани или оперирани от дружества, които не притежават издаден лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности, и за които не са получавани уведомления за предоставяне на услуги в България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на ЕС или чрез установяване на клон.

Това са:

  • https://capitalengeneering.com/
  • https://10cryptomarket.com/
  • https://www.emdcapital.com/
  • https://www.brokerz.com/

Подадените в КФН жалби от физически лица (предимно чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез посочените по-горе интернет платформи, допълват от Комисията.