Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за първично публично предлагане (IPO) на емисия варанти*, издадени от "Софарма" АД за увеличаване на капитала на дружеството. По този начин небанковият финансов регулатор потвърди решението на Съвета на директорите на дружеството да увеличи капитала на компанията.

Емисията е в размер до 44 932 633 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0.28 лева. Те дават право на притежателите на варанти от новата емисия да упражнят в тригодишен срок правото си да запишат съответния брой акции - базов актив на варантите по емисионна стойност 4.13 лева за акция при съотношение варант/акция 1:1, които "Софарма" АД ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.

Минималният брой варанти, който трябва да бъде записан за да бъде емисията успешна е 22 466 317 варанти (половината от предлаганите).

Според проспекта за IPO-то, публикувано на сайта на компанията, цената на упражняване от 4.13 лв. и емисионната цена от 0,28 лв. означават, че за да станат тези варанти печеливши, цената трябва да достигне и надвиши 4.41 лв. в период от 3 години след издаването на емисията, за да бъдат атрактивни за записване.

Ако бъде записан предлаганият минимален брой варанти от 22 466 317, то в сметката на "Софарма" АД ще постъпят 6.29 млн. лв. още при издаването на емисията. Ако до три години варантите не се упражнят, тази сума остава в полза на дружеството, а собствениците на варанти не притежават нищо.

3e-news.net

*Варант e ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.