Акционерното дружество "Петрол" обяви свикването на Общо събрание на акционерите на 18 февруари 2019 година, става ясно от съобщение, публикувано на сайта му.

На акционерите се предлага да намалят капитала от 109 249 612 лева на 27 312 403 лева. Така номинала на акциите на дружеството ще са с номинал 1 лев, вместо досегашните 4 лева.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да бъде свален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ. По този начин ще бъде спазено законовото ограничение по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ и "Петрол" АД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

Предложена е и кадрова промяна - адвокат Румен Александров Константинов се предлага за член на Надзорния съвет на "Петрол" АД.