Открито е производство по несъстоятелност на румънския застраховател, който извършваше дейност у нас - "Чертасиг-Застрахователно презастрахователно дружество". Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) днес.

"На 21.12.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица, воден от Агенцията по вписванията, по партидата на "Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество" АД - клон България, ЕИК 203318946, е вписано решение от 29.06.2020 г. по дело № 8080/3/2020 на Окръжния съд в гр. Букурещ, с което е открито производство по несъстоятелност на "Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество" АД, Република Румъния", обяви КФН.

Съдът е назначил Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ за съдебен временен управител/ликвидатор на дружеството. Окръжният съд в Букурещ е отнел на органите на управление на застрахователното дружество правомощията да управляват и представляват дружеството, както и да се разпореждат с имуществото му. Каса де Инсолвенца Трансилвания, клон Клуж СПРЛ се представлява от Годанка-Херея Василе и Олар-Карагеа Андра-Кристина.

Припомняме, че лицензът на румънския застраховател беше отнет на 20 февруари 2020 г., с решение на Органа за финансов надзор на Румъния.

В България компанията работеше чрез клона си "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД" КЧТ. Застрахователят извършва дейност в България при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване от 2014 година.

Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен приход на всички клонове, извършващи дейност на територията на България към края на 2018 г., възлиза на 0,3 на сто. Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции".

Важно е да се знае, че румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователната компания.

"Сумите не могат да надхвърлят прага, предвиден в закона, т.е. 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ) на кредитор по застрахователно вземане, без значение броя на полиците (чл. 15, ал. 2 на румънския Закон №231/2015 относно Гаранционния фонд за застраховане - "Плащане от Фонда на тези застрахователни претенции, установени безспорно, окончателно и подлежащи на изпълнение, ще се извършва в рамките на ниво на покритие от 450 000 румънски леи по отношение кредитор по застрахователно правоотношение на несъстоятелния застраховател", обясниха преди време от Органа за финансов надзор на Румъния.

По отношение на валидността на застрахователните полици от румънския финансов надзор разясниха, че застрахователните договори, сключени с "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно дружество" АД, продължават да са валидни и след 20 февруари 2020 г. (датата на отнемане на лиценза на дружеството) до влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност или до една от следните дати - дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания. В 90-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност всички застрахователни договори, сключени със застрахователната компания, се считат за автоматично прекратени.

До отнемането на лиценза на застрахователя се е стигна, тъй като компанията не успя да  възстанови равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона. Същевременно румънският орган за финансов надзор установи състоянието на неплатежоспособност на "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество".