"През 2021 г. пуснахме в експлоатация новата сероочистваща инсталация. Тя е един от най-мащабните и успешно реализирани проекти на предприятието. Целта на инвестицията е намаляването на показателите за серни оксиди и фини прахови частици. Сероочистващата инсталация работи с пълно натоварване и достига ефективност на очистване до 97% от серните емисии, както и фините прахови частици. Цялото доставено оборудване, методите на измерване и софтуера за събиране, обработка и експорт на данните от тях са изцяло съобразени с всички нормативни изисквания за реализиране на представителен мониторинг на отпадни димни газове.". Това заявиха от "Топлофикация Русе".

От топлофикационното предприятие определиха този проект като важен за българската Стратегия за устойчиво енергийно развитие и ще подобри качеството на въздуха гр. Русе с цел отговаряне на националните и европейските изисквания, както и за изпълнение на международните ангажименти за намаляване на замърсяването на въздуха.

"За изграждането на инсталацията за очистване на димните газове, получени при изгаряне на въглищата в парогенератори 7, 5 и 4 в ТЕЦ "Русе-Изток, беше необходим период от около 1 година. За нас беше голямо предизвикателство да завършим този проект по време на плановия ремонт през лятото, в обстановка на пандемия. Процесът на изграждане на подобен тип съоръжения изисква години наред работа, но с добро планиране успяхме да реализираме успешно в най-кратки срокове инвестицията.", заявиха от дружеството.

Директорът на "Топлофикация Русе" инж. Севдалин Желев коментира, че с изграждането на новата сероочистваща инсталация производството на енергия се извършва изцяло в съответствие с екологичните изисквания на европейското законодателство и се намалява рискът от замърсяване на околната среда.

"Инвестиционните разходи за постигане на екологичните изисквания са необходимо условие за гарантиране на работата на "Топлофикация Русе" в дългосрочен план, както и за устойчивото развитие на инвестиционната програма на предприятието. Приоритет за нас са проекти, свързани с опазване на околната среда. Това включва реконструкция на парогенераторите за постигане на нормите за емисии на азотни окиси и реконструкция на съществуващите електрофилтри, депото за пепелина и сгурия. Проектите ни носят положителен екологичен ефект за града.", посочи инж. Желев.

Той заяви още, че другият акцент в инвестиционната дейност на дружеството е реализацията на проекти, които водят до подобряване на производствената ефективност.

"Изпълнението на инвестиционните ни проекти има огромни ползи на гражданите на Русе. С тези дейности се постига намаляване на замърсяването на атмосферния въздух в града. Надяваме се русенци да оценяват усилията ни и да се присъединят още нови потребители, защото централизирано топлоснабдяване е екологичен и надежден начин за отопление.", сподели инж. Желев.

Инж. Севдалин Желев посочи, че са завършили в срок годишния планов ремонт на съоръженията.

"Профилактиката на топлопреносната мрежа и абонатните станции започна в началото на юли и приключи в навечерието на новия отоплителен сезон. През тези няколко месеца успяхме да подменим амортизирани участъци от мрежата. С ремонтните дейности се гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон. По време на ремонтната кампания на територията на централата участие взеха външни фирми, стотици инженери и специалисти на "Топлофикация Русе".", заяви инж. Желев. Той допълни, че всички подобрения са се извършвали при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени още в началото на пандемията от COVID-19.

"През всички тези години ние инвестираме в безопасност на труда, ефективно и екологосъобразно производство на енергия. Влагаме огромен финансов ресурс в гарантиране надеждната работа на предприятието, както и в мерки за опазване на околната среда. По този начин ние отговаряме на най-високите европейски стандарти за производство на енергия.", сподели инж. Желев. Той увери, че и занапред ще продължават екологична трансформация на "Топлофикация Русе".

"Ще инвестираме средства и за извършване на реконструкция, модернизация и разширяване на топлопреносната мрежа, за да получават русенци качествено отопление в домовете им.", подчерта директорът на топлофикационното предприятие.