"Дали отпадъците са проблем или ресурс, зависи изцяло от това как ги управляваме. Ръководството на "Топлофикация Перник" АД сме решили да спомогнем за проблема с отпадъците на града, като ги превърнем в ресурс." Това каза инж. Любомир Спасов, изпълнителен директор на Дружеството. Той посочи, че Предприятието работи активно в посока намаляване на количеството образувани отпадъци, както и за осигуряване на цялостно изпълнение на целите на политиката в областта на отпадъците във всички държави — членки на ЕС. Директорът на ТЕЦ-а припомни какво конкретно правят те в тази насока, а именно намерението им да се изгарят заедно с кафявите въглища и RDF и биомаса.

Внедряването на биогорива в топлофикационните дружества е предвидено в "Националния план за инвестиции на Република България 2013-2020 г." и се базира на директиви на Европейския парламент, чиято основна идея е да се осигури реализирането на националните цели в областта на ниско въглеродната енергетика. "Процесът на горене ще се следи стриктно от отговорните за това институции. В момента внедряваме усъвършенствана технология за пречистване на отработените газове", посочи още той.

По думите на Спасов в основата на борбата за опазването на околната среда е замяната на фосилните източници на енергия с възобновяеми. "В световен план и ЕС производството на енергия и горива от биомаса се насърчава по различни начини", каза още той и даде за примери електроенергията, произведена чрез директно изгаряне, термична газификация и микробиологично разлагане се изкупува по преференциални цени. "Смятам, че и при нас вече се усеща голямата необходимост от прилагане на тези практики, защото следим повишаването на цената на енергийните ресурси на горивата и това започва като голямо предприятие да ни кара да търсим алтернативи.", посочи Спасов.

"Искам да припомня, едно едно изследване на Европейската агенция за околна среда, което преди време бях чел и там бяха разгледани потенциалните ползи от по-доброто управление на общинските отпадъци. Неговите констатации са смайващи. Подобреното управление на общинските отпадъци може да доведе до значително намаляване на емисиите на парникови газове, дължащо се главно на спад на емисиите на метан от сметищата и на емисиите, избегнати чрез рециклиране.", каза директорът на Дружеството. В изследването се казва, още, че ако до 2020 г. всички държави постигнат изцяло целевите показатели за отклоняване от депониране на Директивата относно депонирането, те могат да елиминират от жизнения цикъл допълнително 62 милиона тона еквивалент на CO2 от емисии на парникови газове, което ще бъде значителен принос към усилията на ЕС за смекчаване на изменението на климата, допълни инж. Спасов.

"Намерението ни да преработваме отпадъци цели да има обучителен характер за хората, особено за младото поколение. Да насочим вниманието им към подобен тип култура, създаваща перспективата за опазване на околната среда.", посочи още директорът на "Топлофикация Перник" АД.