2020 гдина се очертава като една добрите за застрахователния бизнес в България, въпреки пандемията COVID-19. Доказват го обявените от Комисията за финансов надзор (КФН) обобщени данни от представените отчети на застрахователните компании в България за третото тримесечие на 2020 година.

По премиен приход в общото застраховане лидер е ЗК "Лев Инс", а в животозастраховането е "ДЗИ-Животозастраховане". По пазарен дял на платени обезщетения в общото застраховане отново е ЗК "Лев Инс", а в животозастраховането е ЗАД "Алианц България Живот".

3е-news.net

Общата печалба на застрахователните компании, които работят на българския пазар (24 в общото застраховане и 10 животозастрахователи), към 31.09.2020 година възлиза на 176.804 млн. лв. От тях 156.982 млн. лв. са на дружествата от Общото застраховане, а от Животозастраховането - 19.822 млн. лева. Спрямо предходното второ тримесечие печалбата намалява с 25.961 млн. лева, тъй като обобщените данни за периода април - юни на КФН показват печалба в размер на 150.843 млн. лева.

На годишна база, обаче, спрямо третото тримесечие на 2019 година, печалбата се увеличава с 34.172 млн. лева - от 142.632 млн. лева година по-рано.

Според отчетите на компаниите, брутният премиен приход за деветте месеца на настоящата година възлиза общо на 2 165 869 139 лева, като по Общото застраховане сумата е 1 838 566 258 лева, а по Животозастраховането - 327 302 881 лева. На годишна база, спрямо третото тримесечие на 2019 година, приходите се увеличават с 237 167 834 лева - от 1 928 701 705 лева към 30.09.2019 година.

До 30 септември 2020 година изплатените обезщетения са за 1 077 613 715 лева, от които на компаниите от Общото застраховане се падат 750 310 834 лева, а от Животозастраховането - 327 302 881 лева.