Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) налага имуществени санкции от 427 хил. лв. на "Булгартрансгаз" заради тегленето на кредити без разрешението на регулатора по проекта за "Балкански поток" или, както е официално определено - за разширение на газопреносната инфраструктура. .Както е известно през предишния месец регулаторът определи работна група за задълбочена проверка. ра

Комисията за енергийно и водно регулиране извърши проверка на "Булгартрансгаз" ЕАД относно използваните начини на финансиране при реализацията на "Проект за развитие и разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД".

В хода на проверката от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД бяха предоставени сключените от дружеството договори, свързани с проектиране, строителство и финансиране на дейностите по проекта.

В резултат на извършената проверка Комисията установи, че договорите са сключени без предварително разрешение от енергийния регулатор, каквото е изискването на чл. 21, ал.1, т.23, предложение Второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/.

Предвид това, на 05.08.2021 г., на основание чл. 206, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗЕ, председателят на КЕВР издаде 21 бр. наказателни постановления, с които на "Булгартрансгаз" ЕАД" са наложени имуществени санкции в общ размер 427 413 лв.