Качеството на питейната вода надхвърля изискванията на регулаторните органи и съответствието трайно е над 99.22%, твърдят от "Софийска вода", която е част от Веолия. Съвсем наскоро като доказателство за това, "Софийска вода" стана първия в страната воден оператор, който получи регистрация от МОСВ и Европейската общност за управление на околната среда и одит - ЕМАС. Това е признание за прилагане на най-висок европейски екологичен стандарт, похвалиха се от компанията.

Усилено се обновявала ВиК инфраструктурата на столицата. За периода 2010-2018 г. са изградени или рехабилитирани 590 км водопроводи, както и 84 км канали с включени рехабилитирани и нови връзки към тях, с което общата дължина на ВиК мрежата в София вече надминавала 5500 км, приблизително три пъти разстоянието от София до Мадрид. В резултат на инженерните дейности и сериозната превантивна работа, която "Софийска вода" осъществявала, през периода е намален броят на възникналите течове с над 12%.

След първите две години и половина на Бизнес план 2017-2021 г. "Софийска вода" не само покрива заложеното от КЕВР, но по много от показателите е постигнала по-високи резултати.

"За тези две години и половина от Бизнес план 2017-2021 г., целият екип на "Софийска вода", работихме упорито и целенасочено. Посоката ни беше дигитализация и модернизация - на мрежата, на клиентското обслужване, на съоръженията, на инфраструктурата. Направихме повече от обещаното за периода, знаем, че ни очакват още предизвикателства, предстои още много работа. Желаем със същите темпове и амбиции на най-големия оператор у нас да станем един от най-добрите ВиК оператори в региона - с отлични услуги, гарантирано качество на водата и нарастващо доверие на клиентите в нас", коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на "Софийска вода".

За петгодишния период (2017-2021г.) са предвидени инвестиции в размер на 209 млн. лв., а за 2019 г. те са в размер на 46.3 млн. лв. За сравнение - собствените инвестиции на дружеството за 2017 г. са по-големи от инвестираното в сектора чрез ОП "Околна среда" на ЕС. Освен във ВиК мрежата, интензивно се инвестира в иновации и модернизация на съоръженията. Голям инвестиционен проект на дружеството е изграждането на нов метантанк в ПСОВ край "Кубратово" на стойност 6,5 млн.лв. Строителството му вече стартира и се очаква новото съоръжение да допринесе за достигането за още по-голяма енергийна независимост на цялото дружество с произвежданата "зелена енергия".

 

Снимки: Иван Григоров

От днес влиза в сила "Харта на клиента" - първата за ВиК оператор в България. Чрез нея "Софийска вода" поема ангажимента да подобри качествено обслужването на потребителите си. В нея има заложени конкретни срокове на работа - като например до 2 часа да се реагира на сигнали, възможност за разсрочено плащане и др. А за изминалите две години и половина, дружеството вече има много нововъведения за удобство на клиентите си, в това число безплатна денонощна телефонна линия, мобилен център за обслужване на клиенти, модерни и функционални нови локации на клиентските центрове, възможност за управление на консумацията на вода чрез използване на "умни водомери" и много др.

Част от проектите, които се реализират в момента или предстоят:

Завършен детайлен хидравличен модел на водопроводната мрежа на Столична община;

Система за управление на налягането на един от основните стратегически водопроводи на Столична община, т.нар. III-ти водопроводен ринг, както и на т.нар. Промишлен водопровод;

Рехабилитация на резервоар "Под Симеоново", с който ще се осигурява стабилно и непрекъснато водоснабдяване за райони Младост и Студентски;

Основен ремонт (конструктивно укрепване и подмяна на покривната конструкция) на филтърния корпус в ПСПВ Панчарево на стойност над 1,5 милиона лв.;

Отливни канали по "Филип Кутев" и ул. "Хижите" с диаметри 1800мм и 1200мм от стъклопласт;

Изграден е главен канализационен клон в "Модерно предградие" по ул. "Стоян Дуньов", което позволява развитие на канализация в тази част на столицата;

Изпълнени са канализационни проекти по улиците "Ген. Паренсов" и "Иван Вазов" в центъра на града;

Осъществява се рехабилитацията на водните камери на един от основните резервоари - "Коньовица" (3 камери с общ обем 26 000 куб.м);

В Горубляне продължава строителството на Главен канализационен клон 4, с което завърши присъединяването в мрежата на домакинствата във водосбора му;

Снимки: Иван Григоров

Продължава изграждането на разделна канализационна мрежа в кв. "Бенковски";

Завършва се реконструкцията на Втори водоснабдителен ринг и паралелните му консумативни водопроводи, с който ще се осигури дългосрочно надеждно водоснабдяване на райони Кремиковци, Нови Искър, Сердика, Надежда, Връбница;

Съвместно с Университета по архитектура, строителство и геодезия се работи по проект за проучване на реалното потребление на вода на глава от населението;

Приведени са в метрологична годност почти 40 000 водомера;

Проактивно са подменени над 220 сградни водопроводни отклонения с обща дължина над 8 км;

799 теча са били открити с активни действия от екипи на "Софийска вода", а други над 11 000 бяха отстранени с бърза реакция от тяхна страна;

Спрямо нивата от края на 2016 г. има над 800 теча по-малко;

Общо над 1 500 спирателни крана и пожарни хидранти са подменени или инсталирани;

Загубите на вода са намалени с над 10 млн. м3, спрямо нивата от 2016 г.;

Предстои въвеждането на дезинфекция с ултравиолетови лъчи на постъпващата сурова вода в ПСПВ "Бистрица";

Предстои внедряването на софтуер за мониторинг на подаваните количества към водопроводната мрежа.